• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Turistický pochod okolo Všeminy

Uzavření obecního úřadu

Ve dnech od  24.7.2017 do 31.7.2017 včetně bude Obecní úřad Podkopná Lhota uzavřen. Důvodem je nepřítomnost starosty obce p. Libora Baďury, který bude čerpat řádnou dovolenou.

Děkujeme za pochopení

Hledá se majitel zatoulaného psa

Vážení občané, 6. července 2017 byla okolo 18.00 hod. v lese u Valašek, pod Tesákem u Bystřice pod Hostýnem nalezena fenka křížence zlatého kokršpaněla. Fenka je nyní ustájena v obci Chvalčov u Bystřice pod Hostýnem.

V případě, že psa na obrázku postrádáte volejte na tel. číslo. 737 761 286.

Snížení energetické náročnosti veřejné budovy

Snížení energetické náročnosti veřejné budovy č.p. 85 v obci Podkopná Lhota – CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001936

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu byly stavební úpravy spočívající v zateplení vnějších stěn obálky, zateplení půdního prostoru, podlahy v 1 N.P. a nový zdroj včetně otopného systému. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy.

Celkový rozpočet akce: 2 664 926 Kč
Dotace (40%): 1 065 970 Kč
Spolufinancování obce: 1 598 956 Kč

Senoseč luk v Podkopné Lhotě

V celé ČR je nyní období senosečí při nichž dochází k poranění a usmrcení zvěře. Ve spolupráci České zemědělské univerzity v Praze a Ministerstva životního prostředí ČR byl spuštěn pilotní webový portál Ochrana zvířat při sklizni a senosečích. Cílem projektu je v období května až sprna provést ve vybraných lokalitách prevenci a ochranu ohrožených živočišných druhů při sklizni a senoseči za aktivní účasti veřejnosti a provozovatelů myslivecké činnosti do které se můžete registrovat jako dobrovolník, zemědělec případně myslivec. Více informací naleznete na webu www.senosec.czu.cz

Osvědčení o úspoře emisí

Odstranění prašnosti z pozemní komunikace č. 4893

Na konci měsíce března proběhlo dle domluvy s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a Správou a údržbou silnic Zlínska přednostní čištění krajnic krajské pozemní komunikace III. třídy č. 4893 od inertního posypu, který po zimním období způsoboval v blízkosti komunikace abnormální prašnost. Přednostnímu odstranění prašného inertního posypu jsme se věnovali už v zimním období na konci měsíce února z důvodu zajištění co nejdřívějšího úklidu. Abychom po sesbírání posypu přispěli k naprostému odstranění prašnosti, využili jsme také cisternu jednotky SDH s níž se velitel Leoš Gerych snažil s využitím přední kropící rampy zbylý prach spláchnout do kanalizace, případně na krajnici. Nejen jemu, ale také Ředitelství silnic Zlínského kraje a Správě a údržbě silnic Zlínska patří poděkování za odstranění této nepříjemnosti.

Požár travního porostu

V úterý 28.3.2017 byla v odpoledních hodinách povolána krajským operačním a informačním střediskem IZS jednotka požární ochrany obce Podkopná Lhota k řešení události – požáru travního porostu v blízkosti RD s č.p. 59. Jednotka reagovala na vyhlášený poplach do 7 minut od ohlášení. Na místo dorazila naše jednotka jako první, roztáhla vodní vedení a započala hašení a bránění dalšímu šíření požáru v lesním porostu. Následně na místo události dorazili se dvěma vozy profesionální hasiči ze stanice Zlín a také dobrovolní hasiči ze Slušovic. Po předání místa události veliteli zásahu se jednotka podílela na kyvadlové dopravě vody. Po likvidaci požáru prováděla naše jednotka do nočních hodin požární dohled. Na prvotním zásahu se podíleli: Baďura Libor, František Mahďák, Leoš Gerych, Marcel Mahďák a také občané obce Pavel Marušák, Petr Fojtík a Martin Bořuta, kteří v jednotce SDH zařazeni nejsou, přitom se snažili všemi silami pomoci k likvidaci požáru, za což jim patří velké poděkování.

Hokejový turnaj Mikroregionu Slušovicko

V sobotu 18.3.2017 se ve Zlínské PSG aréně konal již 3. ročník hokejového turnaje Mikroregionu Slušovicko. Do tohoto turnaje naše obec nastoupila obdobně jako v předcházejících ročnících ve spojení se sousední obcí Trnava. Naši obec reprezentovali Ladislav Kučera, Stanislav Čala st., Martin Čala, Martin Knedla, Jiří Ševců, David Sedláček a nehrající trenér Leoš Gerych, které doplnili kluci z Trnavy ve složení Viktor Štěpánek, Pavel Sovják, Marek Kresta, Martin Malčík, Pavel Gerych a Radek Železník. Do branky se po zranění Leoše Gerycha postavil zapůjčený hráč ze sousední Kašavy Petr Langer. Herní kvalita každého celku šla oproti předešlým letům rapidně nahoru. Poznat to bylo také na hře našeho celku. Všichni kluci hráli disciplinovaně a ke hře přistupovali velmi svědomitě a bojovně. To se také projevilo na celkovém umístění. V letošním ročníku skončil hokejový tým Podkopné Lhoty a Trnavy na hezkém 4. místě. Kdyby náš tým nezaváhal v úvodním zápase s Březovou, mohli kluci skončit na 3. místě. Letošní ročník vyhrálo mužstvo ze Slušovic. Výbornou kvalitu všech celků potvrdil také extraligový mistr ze Zlína Petr Mokrejš. O uspořádání této ojedinělé sportovní akce se opět postaral Tonda Novák z Nadačního fondu pro rozvoj a podporu Slušovic.

Starosta i místostarosta obce děkují všem hráčům za bojovnost a urputnost, kterou při reprezentaci obce předvedli. Poděkování patří také samotnému organizátorovi.

Zdroj fotogalerie: Portál Horní Podřevnicko

Informace o hlášení pálení a zákazu vypalování

Vážení občané a chataři, tak jako každý rok nastává období požárů. I přesto, že slýcháte téměř denodenně ze sdělovacích prostředků informace o zásazích hasičů při zdolávání jarních požárů, rádi bychom Vás upozornili na několik skutečnosti k problematice hlášení pálení a zákazu vypalování.

Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zák.č.  201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je plošné vypalování suché trávy a porostů celoročně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona č. 133/1985 Sb. fyzickým osobám pokuta až ve výši 25 000 Kč a právnickým osobám může být udělena sankce až do výše 500 000 Kč.

Při spalování hořlavých látek (klestí, biologického odpadu) na volném prostranství ukládá zákon o požární ochraně povinnost učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru – jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevzniknul z něj požár. Právnické osoby (firmy) jsou navíc povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje (dále jen HZS), včetně přijatých protipožárních opatření. HZS má pak pravomoc nařídit přijetí dalších opatření pro zajištění bezpečného spalování či spalování zcela zakázat.

Stejně jako právnické osoby, tak i fyzické osoby (občané obce, chataři) mají možnost spalování hořlavých látek (klestí, biologického odpadu) jednoduše oznámit Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje. Oznámení umožňuje rychlou kontrolu HZS v případě hlášení požáru od osob nezúčastněných pálení o tom, zda požár propukl v místě oznámeného pálení, nebo zda se jedná o jiné místo požáru.

Obecní zastupitelstvo Vás proto žádá, abyste i sebemenší pálení hlásili na HZS Zlínského kraje. Může se jednat i např. o hodinové pálení klestí. V dotazníku k oznámení pálení můžete zvolit konkrétní den, hodinu počátku a ukončení pálení. Preventivní jednání z Vaší strany přispěje k rychlému a efektivnímu zásahu ze strany HZS či SDH obce Podkopná Lhota. Dotazník k oznámení pálení zobrazíte kliknutím zde, popř. můžete pálení oznámit na tel. čísle 950 670 222 (Krajské operační a informační středisko HZS).

Oznámení o pálení je vhodné sdělit taktéž starostovi obce, aby i on měl aktuální přehled a mohl v případě jakýchkoliv dotazů ze strany HZS operativně pomoci k řešení situace či při vyhlášení požárního poplachu jednotce mohl účinně získané informace využít k zásahu JSDH Podkopná Lhota.

Obecní zastupitelstvo Vám děkuje za Vaše jednání spjaté s oznámením pálení, neboť se jedná o první důležitý krok vedoucí k likvidaci případného požáru v k.ú. obce Podkopná Lhota.