• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Okrsková soutěž v požárním sportu

Svoz nebezpečného odpadu z domácnosti

V souladu se zněním zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. provede společnost Marius Pedersen v sobotu 3.6.2017 sběr nebezpečného odpadu z domácností.

Veškerý nebezpečný odpad můžete v uvedený termín zdarma odevzdat od 10.20 hod. do 10.50 hod. před budovou bývalé mateřské školy v Podkopné Lhotě. Všichni ti, kteří nemohou nebezpečný odpad odevzdat v den samotného sběru, mohou před budovou bývalé školky shromažďovat odpad již od pátku 2.6.2017 (platí pro chataře za účelem zamezení opětovného shromažďování nebezpečného odpadu v prostorách určených pro komunální odpad).

Odevzdat můžete:

 • olejové automobilové filtry, plechovky od barev, monočlánky, autobaterie
 • zářivky, láhve od chemikálií, motorové oleje, mořidla, rozpouštědla
 • plastové obaly od škodlivin, opotřebované pneumatiky, hadry znečištěné barvami a oleji
 • obaly od sprejů, staré kosmetické přípravky, staré přípravky na hubení škůdců
 • televizory, rádia, ledničky, vysavače, mixery, domácí elektrospotřebiče
 • objemný odpad (koberce, matrace, linolea, kočárky, WC mísy, umyvadla, staré skříně, stoly, postele)

Obecní zastupitelstvo Podkopná Lhota děkuje za Vaši snahu vedoucí ke zlepšení a ochraně životního prostředí

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Z důvodu plánovaných prací společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude dne 5.5.2017 od 9:00 do 11.00 hod. v  Podkopné Lhotě v lokalitě pod točnou a v době od 12:00 do 14:00 v lokalitě od kapličky po točnu přerušena dodávka elektrické energie. Podrobnější informace naleznete v následujících souborech:

 Oznámení o přerušení dodávky el. energie – lokalita pod točnou
 Oznámení o přerušení dodávky el. energie – lokalita od kapličky po točnu 

Společnost E.ON Česká republika Vám děkuje za pochopení

Odstranění prašnosti z pozemní komunikace č. 4893

Na konci měsíce března proběhlo dle domluvy s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a Správou a údržbou silnic Zlínska přednostní čištění krajnic krajské pozemní komunikace III. třídy č. 4893 od inertního posypu, který po zimním období způsoboval v blízkosti komunikace abnormální prašnost. Přednostnímu odstranění prašného inertního posypu jsme se věnovali už v zimním období na konci měsíce února z důvodu zajištění co nejdřívějšího úklidu. Abychom po sesbírání posypu přispěli k naprostému odstranění prašnosti, využili jsme také cisternu jednotky SDH s níž se velitel Leoš Gerych snažil s využitím přední kropící rampy zbylý prach spláchnout do kanalizace, případně na krajnici. Nejen jemu, ale také Ředitelství silnic Zlínského kraje a Správě a údržbě silnic Zlínska patří poděkování za odstranění této nepříjemnosti.

Požár travního porostu

V úterý 28.3.2017 byla v odpoledních hodinách povolána krajským operačním a informačním střediskem IZS jednotka požární ochrany obce Podkopná Lhota k řešení události – požáru travního porostu v blízkosti RD s č.p. 59. Jednotka reagovala na vyhlášený poplach do 7 minut od ohlášení. Na místo dorazila naše jednotka jako první, roztáhla vodní vedení a započala hašení a bránění dalšímu šíření požáru v lesním porostu. Následně na místo události dorazili se dvěma vozy profesionální hasiči ze stanice Zlín a také dobrovolní hasiči ze Slušovic. Po předání místa události veliteli zásahu se jednotka podílela na kyvadlové dopravě vody. Po likvidaci požáru prováděla naše jednotka do nočních hodin požární dohled. Na prvotním zásahu se podíleli: Baďura Libor, František Mahďák, Leoš Gerych, Marcel Mahďák a také občané obce Pavel Marušák, Petr Fojtík a Martin Bořuta, kteří v jednotce SDH zařazeni nejsou, přitom se snažili všemi silami pomoci k likvidaci požáru, za což jim patří velké poděkování.

Hokejový turnaj Mikroregionu Slušovicko

V sobotu 18.3.2017 se ve Zlínské PSG aréně konal již 3. ročník hokejového turnaje Mikroregionu Slušovicko. Do tohoto turnaje naše obec nastoupila obdobně jako v předcházejících ročnících ve spojení se sousední obcí Trnava. Naši obec reprezentovali Ladislav Kučera, Stanislav Čala st., Martin Čala, Martin Knedla, Jiří Ševců, David Sedláček a nehrající trenér Leoš Gerych, které doplnili kluci z Trnavy ve složení Viktor Štěpánek, Pavel Sovják, Marek Kresta, Martin Malčík, Pavel Gerych a Radek Železník. Do branky se po zranění Leoše Gerycha postavil zapůjčený hráč ze sousední Kašavy Petr Langer. Herní kvalita každého celku šla oproti předešlým letům rapidně nahoru. Poznat to bylo také na hře našeho celku. Všichni kluci hráli disciplinovaně a ke hře přistupovali velmi svědomitě a bojovně. To se také projevilo na celkovém umístění. V letošním ročníku skončil hokejový tým Podkopné Lhoty a Trnavy na hezkém 4. místě. Kdyby náš tým nezaváhal v úvodním zápase s Březovou, mohli kluci skončit na 3. místě. Letošní ročník vyhrálo mužstvo ze Slušovic. Výbornou kvalitu všech celků potvrdil také extraligový mistr ze Zlína Petr Mokrejš. O uspořádání této ojedinělé sportovní akce se opět postaral Tonda Novák z Nadačního fondu pro rozvoj a podporu Slušovic.

Starosta i místostarosta obce děkují všem hráčům za bojovnost a urputnost, kterou při reprezentaci obce předvedli. Poděkování patří také samotnému organizátorovi.

Zdroj fotogalerie: Portál Horní Podřevnicko

Informace o hlášení pálení a zákazu vypalování

Vážení občané a chataři, tak jako každý rok nastává období požárů. I přesto, že slýcháte téměř denodenně ze sdělovacích prostředků informace o zásazích hasičů při zdolávání jarních požárů, rádi bychom Vás upozornili na několik skutečnosti k problematice hlášení pálení a zákazu vypalování.

Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zák.č.  201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je plošné vypalování suché trávy a porostů celoročně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona č. 133/1985 Sb. fyzickým osobám pokuta až ve výši 25 000 Kč a právnickým osobám může být udělena sankce až do výše 500 000 Kč.

Při spalování hořlavých látek (klestí, biologického odpadu) na volném prostranství ukládá zákon o požární ochraně povinnost učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru – jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevzniknul z něj požár. Právnické osoby (firmy) jsou navíc povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje (dále jen HZS), včetně přijatých protipožárních opatření. HZS má pak pravomoc nařídit přijetí dalších opatření pro zajištění bezpečného spalování či spalování zcela zakázat.

Stejně jako právnické osoby, tak i fyzické osoby (občané obce, chataři) mají možnost spalování hořlavých látek (klestí, biologického odpadu) jednoduše oznámit Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje. Oznámení umožňuje rychlou kontrolu HZS v případě hlášení požáru od osob nezúčastněných pálení o tom, zda požár propukl v místě oznámeného pálení, nebo zda se jedná o jiné místo požáru.

Obecní zastupitelstvo Vás proto žádá, abyste i sebemenší pálení hlásili na HZS Zlínského kraje. Může se jednat i např. o hodinové pálení klestí. V dotazníku k oznámení pálení můžete zvolit konkrétní den, hodinu počátku a ukončení pálení. Preventivní jednání z Vaší strany přispěje k rychlému a efektivnímu zásahu ze strany HZS či SDH obce Podkopná Lhota. Dotazník k oznámení pálení zobrazíte kliknutím zde, popř. můžete pálení oznámit na tel. čísle 950 670 222 (Krajské operační a informační středisko HZS).

Oznámení o pálení je vhodné sdělit taktéž starostovi obce, aby i on měl aktuální přehled a mohl v případě jakýchkoliv dotazů ze strany HZS operativně pomoci k řešení situace či při vyhlášení požárního poplachu jednotce mohl účinně získané informace využít k zásahu JSDH Podkopná Lhota.

Obecní zastupitelstvo Vám děkuje za Vaše jednání spjaté s oznámením pálení, neboť se jedná o první důležitý krok vedoucí k likvidaci případného požáru v k.ú. obce Podkopná Lhota.

Košt slivovice a pečených dobrot

V sobotu 25.2.2017 se v kulturní místnosti obce Podkopná Lhota konal tradiční košt slivovice a pečených dobrot. O uspořádání letošního ročníku se postaral Sbor dobrovolných hasičů, kde hlavními koordinátory akce byli Martin Hanák a Radek Ševců. Při koštu slivovice mohli návštěvníci této kulturní akce ochutnat a vybrat nejlepší slivovici z celkem 24 vzorků. Samozřejmostí byly také pečené dobroty, které byly jako vždy naprosto výborné. V koštu slivovice zvítězil se svou pálenkou pan Libor Malčík, zatímco v pečených dobrotách zvítězila paní Dagmar Gábová.

Starosta a místostarosta obce děkují všem, kteří se na uspořádání akce podíleli.

Úhrada místních poplatků

Vážení občané, poplatky za komunální odpad, kabelovou televizi a psa můžete uhradit na Obecním úřadě, popř. elektronicky na účet č. 10326661/0100. Při elektronické úhradě prosím uveďte do variabilního symbolu číslo popisné/evidenční a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, příjmení a poplatky, které hradíte. Výše poplatků za jednotlivé položky jsou následující:

poplatek za odpad svoz 2 x za měsíc/poplatník 450 Kč/rok
poplatek za psa 1 pes 100 Kč/rok
2 psi 200 Kč/rok
za každého dalšího 500 Kč/rok
kabelová televize 7 TV kanálů + infokanál + DTV 400 Kč/rok

Bilanční zpráva za rok 2016

Vážení občané, přiblížil se nám konec roku 2016, čas krásných svátků vánočních, kdy se lidé spolu víc než jindy setkávají, užívají si svátečního volna, připravují se na oslavy konce roku a taky hodnotí, jaký ten uplynulý rok byl. Aby po stránce společenského dění mohlo být takové hodnocení úplnější a objektivnější, připravili jsme pro Vás zprávu o hospodaření obce, kterou Vám zde předkládáme.