• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN

Vážení občané, geodetická firma ADITIS s.r.o. bude v naší obci provádět v době od 26.5.2016 do 30.6.2016 geodetické zaměření sítě nízkého napětí (sloupy, konzoly, přípojkové skříně u RD). Pracovníci se Vám na požádání prokáží pověřením E.ON k této činnosti. Pověření společnosti ADITIS s.r.o. naleznete zde

Společnost E.ON Vám děkuje za pochopení a umožnění vstupu na Vaše pozemky

Okrsková soutěž SDH v požárním sportu

Hledá se majitel zatoulaného psa

Vážení občané, Obec Hošťálková Vás touto formou informuje, že byl na jejím území v lokalitě Pivovařiska nalezen zatoulaný pes. Jeho fotografii zobrazíte zde.

V případě, že psa na obrázku postrádáte volejte na tel. číslo. 571 442 347.

Informace o hlášení pálení a zákazu vypalování

Vážení občané a chataři, tak jako každý rok nastává období požárů. I přesto, že slýcháte téměř denodenně ze sdělovacích prostředků informace o zásazích hasičů při zdolávání jarních požárů, rádi bychom Vás upozornili na několik skutečnosti k problematice hlášení pálení a zákazu vypalování.

Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zák.č.  201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je plošné vypalování suché trávy a porostů celoročně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona č. 133/1985 Sb. fyzickým osobám pokuta až ve výši 25 000 Kč a právnickým osobám může být udělena sankce až do výše 500 000 Kč.

Při spalování hořlavých látek (klestí, biologického odpadu) na volném prostranství ukládá zákon o požární ochraně povinnost učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru – jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevzniknul z něj požár. Právnické osoby (firmy) jsou navíc povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje (dále jen HZS), včetně přijatých protipožárních opatření. HZS má pak pravomoc nařídit přijetí dalších opatření pro zajištění bezpečného spalování či spalování zcela zakázat.

Stejně jako právnické osoby, tak i fyzické osoby (občané obce, chataři) mají možnost spalování hořlavých látek (klestí, biologického odpadu) jednoduše oznámit Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje. Oznámení umožňuje rychlou kontrolu HZS v případě hlášení požáru od osob nezúčastněných pálení o tom, zda požár propukl v místě oznámeného pálení, nebo zda se jedná o jiné místo požáru.

Obecní zastupitelstvo Vás proto žádá, abyste i sebemenší pálení hlásili na HZS Zlínského kraje. Může se jednat i např. o hodinové pálení klestí. V dotazníku k oznámení pálení můžete zvolit konkrétní den, hodinu počátku a ukončení pálení. Preventivní jednání z Vaší strany přispěje k rychlému a efektivnímu zásahu ze strany HZS či SDH obce Podkopná Lhota. Dotazník k oznámení pálení zobrazíte kliknutím zde, popř. můžete pálení oznámit na tel. čísle 950 670 222 (Krajské operační a informační středisko HZS).

Oznámení o pálení je vhodné sdělit taktéž starostovi obce, aby i on měl aktuální přehled a mohl v případě jakýchkoliv dotazů ze strany HZS operativně pomoci k řešení situace či při vyhlášení požárního poplachu jednotce mohl účinně získané informace využít k zásahu JSDH Podkopná Lhota.

Obecní zastupitelstvo Vám děkuje za Vaše jednání spjaté s oznámením pálení, neboť se jedná o první důležitý krok vedoucí k likvidaci případného požáru v k.ú. obce Podkopná Lhota.

Uhrazení poplatků

Vážení občané, poplatky za komunální odpad, kabelovou televizi a psa můžete uhradit na Obecním úřadě, popř. elektronicky na účet č. 10326661/0100. Při elektronické úhradě prosím uveďte do variabilního symbolu číslo popisné/evidenční a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, příjmení a poplatky, které hradíte. Výše poplatků za jednotlivé položky jsou následující:

poplatek za odpad svoz 2 x za měsíc/poplatník 480 Kč/rok
poplatek za psa 1 pes 100 Kč/rok
2 psi 200 Kč/rok
za každého dalšího 500 Kč/rok
kabelová televize 7 TV kanálů + infokanál + DTV 400 Kč/rok

Upozornění České telekomunikační infrastruktury

Od 1.6.2015 je vlastníkem telekomunikační infrastruktury společnost Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN). Zájmem této společnosti je, aby nebyla telekomunikační síť poškozována v důsledku zemních prací či jinými zásahy. Podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav.

Mezi tato opatření patří především to, že si stavebník nebo např. zemědělec, vlastník nemovitosti či její uživatel, má před začátkem prací vyžádat “vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“. Společnost CETIN je připravena toto vyjádření poskytnout ZDARMA na následující internetové adrese: https://www.cetin.cz/dokumentace-site. Další informace naleznete v informačním letáku

Hledají se majitelé zatoulaných psů

Vážení občané, Technické služby města Vizovice by Vám touto formou rády daly na vědomí, že jsou v jejich záchytném kotci umístěni 4 nalezení psi. Jejich fotografie včetně popisu naleznete v příloze zde.

V případě zájmu volejte na tel. číslo. 739 204 910.

Třikrálová sbírka

Při Třikrálové sbírce se v obci Podkopná Lhota vybrala částka 16 490 Kč. Sdružení Česká katolická charita Vám společně s obecním zastupitelstvem děkuje za přispěné částky, které jsou určené na pomoc lidem v nouzi.

Bilanční zpráva za rok 2015

Vážení občané, tak jak je zvykem v mnoha jiných institucích, rád bych se i já jako starosta obce ohlédl za uplynulým rokem a zhodnotil vše, co nám občanům rok 2015 přinesl. Jednotlivé hlavní úkoly, které byly ve volebním programu Sdružení nezávislých kandidátů pro správný směr obce Podkopná Lhota a podařily se nám prosadit a uskutečnit, dovolím si uvést v následujících bodech. Více se dočtete v příloze zde

Sběr starého elektroodpadu

Vážení občané, všichni můžete využít sběrného místa v budově hasičské zbrojnice, kde lze odkládat staré a nefunkční elektrozařízení určená pro použití v domácnosti. Odevzdat můžete vše, co lze zapojit do elektrické zásuvky, nebo funguje na baterie, např:

 • ledničky, pračky, sporáky, vysavače
 • žehličky, fény, vrtačky, brusky
 • televizory, monitory, rádia, počítače, mobily, apod.

Odevzdané elektrozařízení musí být kompletní, tzn. v nedemontovaném stavu. Do zpětného odběru nepatří: žárovky a zářivky, výbojky, bojlery, cartridge,… Elektrozařízení můžete odkládat volně před levými vraty hasičské zbrojnice – Podkopná Lhota 37.