• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Kontrola na udání – obecní vodovod

Vážení občané,

vzhledem k závažnosti událostí, které se odehrály v posledním čtvrtletí loňského roku, považuji za důležité Vás o těchto informovat.

K těmto událostem se začalo schylovat již koncem roku 2018. Po proběhlých komunálních volbách do zastupitelstev obcí na podzim roku 2018 byla naše obec poctěna dvoudenní návštěvou tříčlenné kontrolní skupiny z Odboru dozoru a regulace vodárenství Ministerstva zemědělství (dále jen MZe), která přijela prověřit legislativní stránku provozování vodovodu v naší obci. Tedy zda je náš obecní vodovod, odborným názvem vodovod pro veřejnou potřebu, provozován v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., a v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.  Odborem dozoru a regulace vodárenství MZe nám bylo na základě provedené kontroly nařízeno napravit spoustu chyb, které byly praktikovány od počátku provozování vodovodu v naší obci. Jednou z nich byl chybný výpočet ceny vodného, po jehož opravě jsme byli nuceni zvýšit cenu vodného.  Dle zákona č. 274/2001 Sb. (tj. zákona platného od roku 2001 – v té době byl náš vodovod budován), o vodovodech a kanalizacích, konkrétně § 8 odst. 1, je vlastník vodovodu povinen vytvářet rezervu finančních prostředků na jeho obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely. Toto ustanovení zákona nebylo naší obcí, jako vlastníkem a provozovatelem vodovodu, nikdy respektováno a dodržováno. Uvedená rezerva se v minulých letech nevytvářela vůbec. Navýšení ceny vodného bylo zahrnuto do programu jednání zastupitelstva s termínem 6.3.2019, na kterém se příznivci pana bývalého starosty, jenž nám všem kdysi při budování vodovodu sliboval vodu zadarmo, snažili vyvolat doslova vzpouru. Vzpouru proti těm zastupitelům, kteří na základě výsledku kontroly MZe chtěli prosadit a uvést provozování našeho vodovodu do souladu s ustanovením zákona. Toho dne usnesení o navýšení ceny vodného přijato nebylo. Zastupitelstvo rozhodlo o projednání otázek ohledně vodovodu na veřejné schůzi s občany. Ti, kteří jste se této veřejné schůze zúčastnili, jistě vzpomenete na vystoupení výše zmíněného bývalého pana starosty, který se nám všem snažil namluvit, že nám žádné ministerstvo nebude diktovat, jakou máme mít cenu vody. Možná sám sebe pasoval do pozice zákonodárce, avšak pravdu neměl. Dne 27.6.2019 byla zastupitelstvem obce schválena nová cena vodného ve výši 30 Kč/1m3, platná pro rok 2019.  Nedlouho na to se do kanceláře obce dostavil občan se stížností, že mu bylo špatně spočítáno vodné. Usiloval o přepočítání ceny způsobem takovým, že do termínu vyhlášení nové ceny vodného je ochoten uhradit vodné ve výši původních 20 Kč/1m3 a teprve od termínu vyhlášení nové ceny vodného ve výši 30 Kč/1m3. Když jsem odmítl jeho požadavek, obhroublým výlevem zlosti sobě vlastním vykřičel, že ještě uvidím, že budu peníze vracet a odporoučel se. V následujících dnech, podle reakcí dalších osob ze skupiny odpůrců jsem poznal, že ,,něco“ přijde. A právě o tom Vás chci informovat.

Datovou schránkou dne 25. 9. 2019 k nám dorazilo Oznámení o zahájení cenové kontroly Specializovaným finančním úřadem Ministerstva financí.  Předmětem kontroly bylo dodržování ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) a § 11 zákona o cenách při kalkulaci a uplatňování věcně usměrňovaných cen za pitnou vodu dodávanou odběratelům. Následujícího dne zatelefonovala paní vedoucí kontrolní skupiny a sdělila mi své požadavky a podmínky kontroly.  Při té příležitosti jsem se jí dotázal, jakou cestou dospělo Ministerstvo financí k zahájení cenové kontroly právě naší malé obce. Zda se jedná o běžnou kontrolu, či kontrolu na podnět, tedy na udání. Moji domněnku potvrdila slovy:  Ano, u vás se jedná o kontrolu na podnět (v příloze za textem naleznete dokument týkající se podnětu ke kontrole). Dokládání požadovaných materiálů ke kontrole stálo spousty času a aby toho nebylo málo, se svými požadavky k doložení materiálů k prošetření případu ve věci trestního oznámení na starostu a místostarostu obce za údajné poškození obce ve věci kamerového systému se přihlásila Krajská kriminální policie. O několik dní později následovalo další trestní oznámení na starostu obce za údajné poškození občanů tím, že neoprávněně vybíral od občanů vodné. V současné době jsou již oba případy trestního oznámení Krajskou kriminální policií uloženy, neboť jak mi bylo telefonicky oznámeno, ani u jednoho případu nebyla zjištěna trestní činnost starosty či místostarosty obce, tudíž nám byla odepřena i možnost nahlédnout do spisového materiálu. Pouze mi bylo sděleno, že budou vyrozuměni pánové Jiří B., Lubomír M., Josef J. a Mojmír M. o výsledku jejich podání. Spisový materiál o výsledku cenové kontroly Vám vážení občané předkládám v příloze tohoto sdělení. Nevím, jaký záměr měl pan ,,podněcovatel“ a jaký výsledek očekával. Výsledkem kontroly na jeho podnět je skutečnost, jak sami vidíte z přiložených písemností pod textem, že naše obec má stanovené vodné oproti vodnému dle přepočtu Specializovaného finančního úřadu MF  závratně nízké a to už od počátku provozování vodovodu (ceny vodného vybírané v minulosti naleznete také v příloze pod textem).

Máme-li zájem na provozování našeho obecního vodovodu pro veřejnou potřebu dle platných zákonů, což samozřejmě zároveň musíme, budeme nuceni upravit cenu vodného. Nemůžeme dělat populistické kroky, například slibovat vodu zadarmo, nevytvářet finanční rezervu na obnovu vodovodu a nerespektovat zákon. Určitě ne tak, jak se nám snažil onen bývalý pan starosta namluvit, že nám do provozování nemůže žádné ministerstvo kecat. Důsledkem by pak byla skutečnost, že po čase budeme doplácet za marnotratnou minulost. Tato situace je nám všem ze zkušenosti minulých let už snad známá. Budeme se muset chovat zodpovědně. Již nyní máme podepsanou smlouvu o dílo na vypracování projektu odkanalizování obce. Kvůli nenávistným podněcovatelům ke kontrolám je naše obec v hledáčku Ministerstva financí, Ministerstva zemědělství i Ministerstva vnitra. Pokud se nebudeme jako obec chovat zodpovědně, může se nám stát, že nám nebudou přiděleny dotace, bez nichž výše zmíněnou kanalizaci asi těžko vybudujeme.

                                                              Libor Baďura – starosta obce

Žádost o sdělení výsledku cenové kontroly – podnět

Protokol o kontrole Specializovaného finančního úřadu

Příkaz k pokutě

Ceny vodného vybírané v minulosti

Krizová opatření – omezení pohybu – formuláře pro cestování

Vážení občané, v následujících souborech naleznete vzory dokumentů pro cestování vytvořené Ministerstvem vnitra v souvislosti s krizovými opatřeními vztahujícími se na omezení pohybu. V případě zájmu Vám budou uvedené formuláře vytištěny v kanceláři Obecního úřadu v úřední dny.

Omezení pohybu – vzor čestného prohlášení

Omezení pohybu – formulář cesty mimo práci

Omezení pohybu – otázky a odpovědi

Omezení pohybu – potvrzení zaměstnavatele na více cest do práce

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Vážení občané, sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.

Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu 2021

Vykoupení objektu č.p. 92 – bytový dům – bývalá mateřská škola

Podkopná Lhota – výkup objektu č.p. 92

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem financí České republiky na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR.

Předmětem podpory byl výkup objektu č.p. 92, který bude po výkupu a změně užívání disponovat 7 bytovými jednotkami a bude tak uspokojena problematika nájemního bydlení, která je v současné době často diskutovaným tématem v obcích České republiky. Bytová politika se stává jednou z důležitých oblastí, na níž je třeba se s výhledem do budoucna pečlivě zaměřit. Cílem projektu bylo tuto nemovitost vykoupit a po drobných úpravách v objektu zajistit dostupnost dlouhodobého bydlení formou obecních nájemních bytů.

www.mfcr.cz                                                           

Celkový rozpočet akce: 10 900 000 Kč
Dotace : 8 896 794 Kč
Spolufinancování obce: 2 003 206 Kč

Budova č.p. 92, resp. dříve národní škola, následně mateřská škola, následně střední odborné učiliště, poté penzion na škole a nyní bytový dům byla od samotné výstavby (1954) až do roku 2011 v majetku obce Podkopná Lhota. V roce 2011 byla budova prodána společnosti Vinter Zlín spol. s.r.o. a to z důvodu splacení dluhů vzniklých nehospodárným nakládáním tehdejšího vedení obce (v letech 2000 – 2010). Společnost Vinter Zlín spol. s.r.o. budovu a přilehlé okolí zrekonstruovala a zrekolaudovala na malokapacitní ubytovací zařízení – penzion, který dostal název „Penzion na škole“.

V roce 2019 zahájilo současné vedení obce jednání s vlastníkem budovy a to za účelem vykoupení uvedené budovy zpět do majetku obce, aby sloužila veřejnému zájmu a poskytla zázemí pro občany obce. S využitím dotace od Ministerstva financí ČR se podařilo objekt vrátit zpět do majetku obce, zrušit zástavní právo ve prospěch Státního fondu životního prostředí, které na budově vázlo od roku 2003 v souvislosti s budováním plynovodu a nabídnout tak občanům obecní nájemní byty.

Historie budovy a porovnání hospodárného nakládání s majetkem je patrné z následujících fotografií.

Úhrada místních poplatků

Vážení občané, připravili jsme pro Vás ucelené informace týkající se platby místních poplatků (poplatek za odpad, vodu, psa a pobyt). Všechny informace naleznete v hlavním menu v záložce „Úhrada poplatků

Informace k přihlášení na očkování proti COVID-19

Vážení občané, od pátku 15.1.2021 se mohou k očkování přihlašovat obyvatelé ČR, kteří jsou starší 80 let. Registrace k očkování a rezervace termínů probíhá za pomoci centrálního rezervačního systému na adrese: https://crs.uzis.cz/

S registrací mohou pomoct jak rodinní příslušníci, tak bezplatná linka 1221. Bližší informace naleznete v následujících přílohách.

Dr. Bartl oznamuje, že od února zahájí očkování pacientů nad 80 let proti COVID-19. Vakcína je objednaná pro všechny pacienty. Každému pacientu zavoláme a domluvíme konkrétní termín. Prosíme nevolejte nám a sledujte naše webové stránky www.doktorbartl.cz

Očkování COVID-19 – základní informace
Schéma postupu očkování COVID-19
Očkování osob 80 let a starší

Dispečink zimní údržby krajské silnice III/4893

Sjízdnost hlavní – krajské silnice č. 4893 vedoucí obcí má na starosti Správa a údržba silnic Zlínského kraje. Hlavní pozemní komunikace je silnice III. třídy a proto má Správa a údržba silnic povinnost zajistit sjízdnost do 12 hodin od zjištění stavu nesjízdnosti. V případě nesjízdnosti neváhejte a okamžitě tuto skutečnost ohlaste na dispečink zimní údržby na tel. 577 044 204 nebo 602 436 601.

Nahlášení stavu vodoměru pro úhradu vodného za rok 2020

Vážení občané, v souvislosti se současnou epidemiologickou situací nebude ze strany obce probíhat fyzický odečet stavu vodoměrů za rok 2020. Proto Vás žádáme o sdělení hodnoty měřidel vašich vodoměrů. Sdělení můžete provést buďto pomocí SMS zprávy na telefonní číslo 605 839 368 nebo na 602 572 382, kde do SMS zprávy uvedete číselnou hodnotu měřidla vodoměru, číslo popisné odběrného místa (vaší nemovitosti) a Vaše jméno, nebo tato data můžete na uvedená čísla sdělit telefonicky. Můžete taky zvolit způsob, že číselník Vašeho vodoměru vyfotíte a tuto fotku s požadovanými daty, tj. číslem popisným odběrného místa a Vašim jménem zašlete na e-mail kanceláře obce podkopnalhota@volny.cz. Rovněž tak můžete fotku číselníku Vašeho vodoměru s požadovanými daty zaslat na výše uvedená telefonní čísla pomocí SMS zprávy.

Děkujeme Vám za pochopení i za Vaši vstřícnost k vyřešení zaevidování stavu spotřeby vody ve Vašich domácnostech.

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka se v roce 2021 koná v poněkud odlišném duchu, než tomu bylo v letech předešlých. Přispět do Tříkrálové sbírky, která probíhá vzhledem k aktuální epidemiologické situaci formou virtuálního světa můžete následujícími způsoby

Kromě uvedených způsobů můžete přispět na tuto sbírku také hotovostí do určené kasičky v kostele v Trnavě, který je otevřen každý den v době od 8 do 18 hodin. Stejná kasička je umístěna také na obecním úřadu Obce Podkopná Lhota, takže i zde je možno přispět v rámci Tříkrálové sbírky.

Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec Podkopná Lhota

Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec Podkopná Lhota

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Předmětem podpory bylo vyhloubení průzkumného hydrogeologického vrtu a jeho napojení na vodárenskou soustavu obce. Cílem projektu bylo posílit stávající jímání podzemní vody.

             www.mzp.cz                                                             www.sfzp.cz

Celkový rozpočet akce: 1 570 270 Kč
Dotace : 1 040 628 Kč
Spolufinancování obce: 529 642 Kč

Vyplnění daňových přiznání k dani z nemovitých věcí

Finanční úřad ve Zlíně nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí. Vzhledem k současné epidemiologické situaci je snahou Finanční správy předejít v období podávání daňových přiznání kumulaci poplatníků na územních pracovištích finančních úřadů. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k tomu, že byla určena telefonní čísla, na kterých budou vybraní zaměstnanci Finančního úřadu pro Zlínský kraj zodpovídat případné dotazy v souvislosti s daní z nemovitých věcí, resp. v souvislosti s podáváním přiznání k této dani. Cílem tohoto opatření je zajistit poplatníkům daně z nemovitých věcí takový servis, který jim umožní bez návštěvy územních pracovišť Finančního úřadu pro Zlínský kraj podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí elektronicky prostřednictvím daňového portálu, případně prostřednictvím sběrných boxů umístěných na jednotlivých územních pracovištích, eventuálně je zaslat poštou. Více informací naleznete v přiloženém souboru a na tomto odkazu

Finanční úřad pro Zlínský kraj – nechoďte – volejte – podejte

Změny v integrované dopravě Zlínského kraje

Vážení občané, v následující příloze naleznete základní informace o změnách v integrované dopravě Zlínského kraje platné od 1.1.2021. Aktuální informace naleznete také na webu www.id-zk.cz 

Změny v integrované dopravě Zlínského kraje od 1.1.2021

Zvýšení akceschopnosti JSDHO Podkopná Lhota zakoupením věcných prostředků PO

Projekt „Zvýšení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Podkopná Lhota zakoupením věcných prostředků požární ochrany“ byl realizován za přispění dotačních prostředků z rozpočtu Zlínského kraje.

Účelem projektu bylo vybavit jednotku dobrovolných hasičů chybějícími věcnými prostředky, a to:

 • 4 ks zásahového obleku Patriot Elite komplet
 • 6 ks zásahové obuvi HAIX Fire Flash 2
 • 1 ks nastavovacího žebříku záchranářského
 • 1 ks přetlakového ventilátoru PH-VP450

Celkový rozpočet akce: 162 990 Kč

Dotace (68,1%): 111 000 Kč

Spolufinancování obce (31,9%): 51 990 Kč