• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Pouťová mše Svatého Václava

V neděli 26. září se v 10.00 hod. v obecní kapli uskuteční tradiční pouťová mše Sv. Václava. Bohoslužba bude po celou svou dobu doprovázena dechovou hudbou. Všichni občané tak mají možnost strávit krásné dopoledne při svatováclavské bohoslužbě.

Nabídka práce – prodejna smíšeného zboží

Vážení občané, provozovatel obchodu potravin a smíšeného zboží v Podkopné Lhotě, společnost Hruška spol., s.r.o. přijme vedoucí prodejny a prodavačky pro nově otevíranou prodejnu v naší obci. Bližší informace naleznete v následujícím letáku

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2020

 

Dopravní omezení – oprava krajské silnice III/4893 v Podkopné Lhotě

Vážení občané, ve dnech od 7.6.2021 do 1.12.2021 bude probíhat oprava krajské silnice č. 4893 v horní části naši obce Podkopná Lhota. Při částečné uzavírce bude provoz veden po polovině stávající komunikace s využitím světelného signalizačního zařízení. V souvislosti s opravou silnice bude omezen provoz následovně:

 • 7.6. – 30.6.2021 částečná uzavírka
 • 8.7. – 19.9.2021 úplná uzavírka
 • 20.9. – 29.10.2021 částečná uzavírka
 • 30.10. – 14.11.2021 úplná uzavírka
 • 15.11. – 1.12.2021 částečná uzavírka

Spuštění mobilního rozhlasu

Vážení občané, spustili jsme pro Vás bezplatný způsob informování s názvem Hlášení rozhlasu. Veškeré důležité informace tak můžete získávat přímo do svého e-mailu, nebo SMS zprávou do telefonu či informační zprávou do mobilní aplikace Hlášenírozhlasu.cz. Abyste se mohli zaregistrovat do uvedeného systému, prostudujte si prosím přiložené soubory, které Vás provedou registrací a nastavením odebírání hlášení. Uvedeným systémem informování už nehrozí, že byste o nějaké důležité informace přišli např. z důvodu, že nebudete doma a neuslyšíte tak místní rozhlas. Prostřednictvím služby Hlášení rozhlasu Vás budeme po plném rozběhnutí systému informovat o všech důležitých skutečnostech.

 Informační leták pro občany – služba hlášení rozhlasu

 Návod k registraci a přihlášení

 Všeobecné informace ke službě hlášení rozhlasu

 Průvodce mobilní aplikací

Odkaz na službu: http://podkopnalhota.hlasenirozhlasu.cz/

 

 

 

 

 

 

 

Informace o bezplatném zapůjčení kompostérů

Vážení občané, v rámci projektu kompostéry do zahrad Mikroregionu Slušovicko máme pro Vás přichystány k vyzvednutí kompostéry. Tyto si můžete vyzvednout bezplatně proti podpisu smlouvy o zápůjčce kompostéru v kanceláři obce.

Podkopná Lhota získá opěrné zdi i rekonstruovaný úsek silnice

Ředitelství silnic Zlínského kraje uzavřelo smlouvu o dílo na přestavbu opěrných zdí podél krajské silnice v Podkopné Lhotě a rekonstrukci silnice v úseku dlouhém 239 metrů. Stavba za 19 milionů korun bude spolufinancována Státním fondem dopravní infrastruktury.

Popis prací

Předmětem díla je sanace stávající zdi v délce 72,4 metru (zeď A), která tvoří nábřežní zeď vodního toku Kopná, a odstranění původní zdi a stavba nové opěrné zdi v délce 73,3 metru (zeď B) v nové poloze. Součástí stavby bude rovněž rekonstrukce silnice v celkové délce 239 metrů. Začátek řešeného úseku je u rodinného domu čp. 50, konec úseku je za napojením místní komunikace vlevo.

Stavební úprava stávající opěrné zdi „A“ spočívá ve zřízení nové monolitické železobetonové římsy, na kterou bude osazeno ocelové mostní zábradlí.

Stávající opěrná zeď „B“ bude kompletně přestavěna. Nová zeď bude monolitická železobetonová založená na dvojici mikropilot vetknutých do únosného poloskalního podloži. Na zdi bude vybetonována monolitická římsa a osazeno mostní ocelové zábradlí. Výstavba nové zdi je v kolizi se stávajícím hospodářským stavením; musí být proto odstraněno. Na jeho místě bude vytvořeno nové parkovací stání a železobetonové schodiště, umožňující přístup na zahradu vlastníka pozemku. U líce zdi budou provedeny terénní úpravy včetně náhradní výsadby za pokácené dřeviny.

Silnice III/4893 bude rozšířena na šířku zpevněné vozovky 6 metrů. Niveleta vozovky bude zachována, dojde však ke směrovému posunu osy vozovky. Silnice bude oboustranně ohraničena opěrnou zdí nebo zvýšenými betonovými obrubami, podél kterých bude položena betonová přídlažba. Podél nové opěrné zdi v délce 73 metrů bude provedena kompletní konstrukce vozovky včetně sanace pláně, v navazujících úsecích v délce 166 metrů dojde k obnově obrusné vrstvy a sanaci trhlin původní vozovky.

V rámci projektu bude stávající rámový propustek sanován a prodloužen na výtoku o 3 metry. Na čelech vzniknou nové římsy se zábradlím. Dno toku bude zpevněno kamennou dlažbou.

Součástí akce jsou také přeložky sítí, které jsou v kolizi se stavbou. Jde o přeložku dvou sloupů vedení nízkého napětí a slaboproudých kabelů včetně rozvaděče.

Souběžně se stavbou ŘSZK zajistí obec Podkopná Lhota stavební úpravy sjezdů a připojení místních komunikací, přeložky veřejného osvětlení a místního rozhlasu a vybuduje nástupiště autobusových zastávek včetně přístřešku a opěrnou zídku z betonové palisády.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s. Smluvní cena za tuto zakázku činí 19,014 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Předpokládá se, že stavební práce budou zahájeny na začátku června 2021 a dokončeny do 30. listopadu tohoto roku.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat po dobu tří měsíců za úplné uzavírky (objízdná trasa přes Trnavu, Slušovice, Hrobice, Kašavu) a po dobu tří měsíců za částečné uzavírky s provozem po polovinách vozovky řízeným světelným signalizačním zařízením.

Očkovací kampaň Zlínského kraje – COVID-19

 

„Pojďme se naočkovat a pomozme vrátit život do normálu. To je apel na obyvatele našeho kraje, kteří zatím váhají s očkováním proti Covid-19. Očkování prokazatelně pomáhá zastavit šíření koronaviru, což se projevilo mezi již naočkovanými zdravotníky a seniory v pobytových sociálních službách. Pokud si chceme užít léto bez četných mimořádných opatření, je teď ta správná doba na očkování. Pojďme do toho společně,“ vyzývá hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

K očkování proti COVID-19 se mohou registrovat všichni zájemci od 45 let a brzy se centrální rezervační systém otevře dalším věkovým skupinám. Očkovací místa ve Zlínském kraji mají aktuálně dostatek vakcín. Registrovat se zájemci mohou snadno na některé z 8 očkovacích míst v kraji přes webové stránky https://registrace.mzcr.cz/.

V očkovacích centrech je očkování rychlé a mohou se sem hlásit i ti, kteří na očkování čekají u svých praktických lékařů. „Ti nemají, přes naše veškeré snahy, dostatek vakcín a další dodávky chodí nepravidelně. Pokud tedy chtějí být lidé rychle naočkovaní, stačí se registrovat na nejbližší očkovací místo,“ doplňuje hejtman Radim Holiš.

Do očkovacích center jsou dodávány vakcíny Comirnaty od společností Pfizer a BioNTech. Jejich skladování a přeprava je náročná a vyžaduje teplotu až mínus 80 stupňů Celsia. Z toho důvodu praktičtí lékaři aplikují vakcíny Moderna a AstraZeneca, které jsou vzhledem ke skladovacím podmínkám vhodné k využití v ordinacích. Všechny tyto vakcíny připravují náš imunitní systém k tomu, aby poznal virus Covid-19 a začal se proti němu bránit dřív, než se stihne rozmnožit.

Více informací k očkování a registraci do centrálního rezervačního systému najdete na stránkách Zlínského kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/informace-k-ockovani-proti-covid-19-cl-5064.html

Akční nabídka rozboru vody ze studny

Státní zdravotní ústav se sídlem v Ostravě nabízí zvýhodněně rozbory vody ze studny a to chemický rozbor, mikrobiologický rozbor a stanovení tvrdosti a kovů. Bližší informace naleznete v přiložených souborech.

                                                           

Akční nabídka rozboru vody ze studny

Studna jako zdroj pitné vody

Pokyny k odběru vzorku

Objednávka vyšetření a záznam o odběru vody

Pravda o pozemku před obchodem – viník uzavření obchodu

Vážení občané, jelikož se obcí nesou různé dezinformace ze strany odpůrců současného vedení obce, rozhodli jsme se Vás detailně seznámit se skutečností, jak to vlastně s pozemkem před budovou obchodu je a kdo může za stav, že je obchod uzavřen. Aby byla pravda o pozemku před obchodem pro Vás naprosto důvěryhodná, tak je každá uvedená informace podložena dokumentem, přičemž podstatná tvrzení v textu jsou zvýrazněna tučným textem (podstatná tvrzení v přílohách jsou taktéž zvýrazněna) a proto je důležité, abyste tento text dočetli až do konce.

Když zastupitelstvo obce v roce 2016 řešilo investiční záměr zrekonstruovat budovu obchodu z důvodu její vysoké energetické náročnosti a havarijního stavu otopné soustavy, proběhlo na několika zasedáních zastupitelstva hlasování o tomto investičním záměru, přičemž bývalý starosta Lubomír M. nikdy při hlasování nesdělil, že z minulosti je budova obchodu zatížena  nedostatkem, který byl způsoben jeho zásadním pochybením.

Už v přípravné fázi jsme oslovili Stavební úřad ve Slušovicích o vyjádření k tomuto záměru (Příloha č. 1). Od stavebního úřadu jsme obdrželi souhlas s plánovanými stavebními pracemi (Příloha č. 2). Zhruba měsíc po zahájení rekonstrukce budovy obchodu nám poštou dorazila faktura od společnosti InTip s.r.o. na částku 62 620 Kč za měsíc březen za tzv. zábor pozemku parc. č. 1284/2 – pozemek před obchodem (Příloha č. 3). Tuto fakturu jsme neakceptovali, jakýkoliv domnělý nárok jsme neuznali, nezahrnuli do účetnictví, považovali jsme to jako pokus neoprávněně z obce Podkopná Lhota vylákat finanční prostředky a totéž jsme doporučili společnosti InTip s.r.o., která nám fakturu vystavila (Příloha č. 4). Následně jsme obdrželi korespondenci od vlastníka pozemku před obchodem pana Jiřího B., na kterou jsme reagovali tak, že jsme jej požádali o vyřešení (narovnání) užívacího práva k tomuto pozemku, kdy našim zájmem bylo se dohodnout a vyhnout se jakýmkoliv soudním sporům (Příloha č. 5) o čemž mj. svědčí i Příloha č. 6. Po proběhlé rekonstrukci obchodu jsme byli osloveni manželkou vlastníka pozemku k vydání povolení vjezdu k RD pro vozidlo nad 3,5 t po komunikacích, kde Obec Podkopná Lhota omezila průjezd vozidlům nad 3,5 t. Této žádosti jsme samozřejmě vyhověli (Příloha č. 7). Nicméně ani toto vstřícné chování z naší strany nezabránilo, aby pan Jiří B. umístil úmyslně dne 1.8.2017 před zásobovací rampu kontejner na železný odpad a tím znemožnil zásobování prodejny obchodu. Dle jeho vysvětlení zde umístil na svůj pozemek kontejner proto, že od obce nedostal povolení ke vjezdu vozidla nad 3,5 tuny. Proto jsme mu zaslali výzvu ke zdržení se rušení pokojné držby a to především z důvodu, abychom pro Vás zajistili fungující prodejnu smíšeného zboží (Příloha č. 8). Následně jsme zaslali předešlému starostovi a místostarostovi obce, kteří řešili přístavbu obchodu o kulturní místnost, výzvu k poskytnutí součinnosti (Příloha č. 9).

A právě v tomto bodě začíná být celá záležitost s pozemkem před obchodem zajímavá a klíčová. Na počátku sporu o pozemek parc.č. 1284/2 nám právní zástupce pana Jiřího B. sdělil, že budova obchodu, resp. přístavba kulturní místnosti je vystavěna  z části na zmíněném pozemku. Bohužel se nám však nepodařilo na obecním úřadu dohledat dokumenty z doby přístavby kulturní místnosti a proto jsme se obrátili na katastrální úřad pro Zlínský kraj, který nám vyhotovil kopii geometrického plánu pro zaměření přístavby obchodu z roku 1998 z něhož vyplývá, že právě předešlý starosta Lubomír M. postavil přístavbu obchodu – kulturní místnost z části na pozemku, jehož současným vlastníkem je pan Jiří B. S ohledem na aktuální stav údajů v katastru nemovitostí je zřejmé, že půdorys budovy po jejím rozšíření o kulturní místnost v roce 1998 nebyl na základě geometrického plánu č. 404-431/98 vůbec zakreslen do katastrální mapy (Příloha č. 9). Zcela klíčové je tedy počínání předešlého starosty Lubomíra M., který majetkově v minulosti nevyřešil přístavbu obchodu – kulturní místnost a byť byl Katastrálním úřadem vyzván, aby věc napravil, nic pro to neudělal. Ještě více tristním bylo jeho počínání, když jej v roce 2010 navštívil předcházející vlastník pozemku před obchodem – paní Eva M. a nabídla mu celý pozemek k prodeji za částku 400 Kč. Ten ji však hrubým způsobem odmítl sdělením, že mu žádný lufťák nebude diktovat ceny (toto uvedla paní Eva M. stávajícímu starostovi obce při přestávce hlavního líčení, kde byla jako svědek vypovídat) (Příloha č. 23). Odpovědi předešlého starosty a místostarosty obce ve věci stavby na cizím pozemku naleznete v Příloze č. 11.

Jelikož však pan Jiří B. kontejner před zásobovací rampou neodstranil a našim zájmem bylo zajistit  nepřerušované zásobování prodejny obchodu, nezbývalo, než po předešlé výzvě podat na pana Jiřího B. žalobu na ochranu držby (Příloha č. 10). Následně jsme však takto podanou žalobu vzali zpět, protože pan Jiří B. nechal kontejner odstranit (Příloha č. 12). Okresní soud ve Zlíně tak nařídil panu Jiřímu B. uhradit obci náklady řízení za podání žaloby na ochranu držby ve výši 7 534 Kč (Příloha č. 14). Proti tomuto usnesení soudu podal pan Jiří B. odvolání, nicméně odvolací Krajský soud potvrdil rozhodnutí okresního soudu a uložil panu Jiřímu B. uhradit obci Podkopná Lhota uvedené náklady řízení (Příloha č. 15). Zájmem pana Jiřího B. bylo následně okamžité ukončení provozování obchodu, proto své požadavky začal uplatňovat také na provozovateli maloobchodní sítě COOP (Příloha č. 13).

Aby bylo postaveno na jisto, jakou hodnotu pozemek parc.č. 1284/2 před obchodem má a jaká je roční náhrada za jeho využívání, zadali jsme vypracování posudku o ceně nemovitosti soudnímu znalci (Příloha č. 16). Následně jsme vlastníkovi pozemku nabídli měsíční nájemné ve výši 330 Kč při uzavření nájemní smlouvy na dobu 10 let (Příloha č. 17). Mimo to jsme samozřejmě panu Jiřímu B. nabídli také odkoupení pozemku a to za částku stanovenou soudním znalcem, tj. za částku 50 148 Kč (Příloha č. 18)pozn. pan Jiří B. uvedený pozemek koupil za částku 4 040 Kč. Předešlý starosta obce Lubomír M. jej mohl do majetku obce v roce 2010 vykoupit za částku 400 Kč.

Návrh mimosoudní dohody ze strany pana Jiřího B. je uveden v Příloze č. 19. V krátkosti se vyjádříme snad jen k bodu č. 10 a poslednímu odstavci. Pan Jiří B. podal za údajnou dehonestaci své osoby, která měla padnout z úst současného starosty obce, trestní oznámení, které následně řešil odbor přestupkový a právní ve Vizovicích. Výsledek tohoto šetření je takový, že žádná dehonestace z audionahrávky nebyla prokázána, neboť přes to, že pan Jiří B. tvrdil, že nahrávka byla pořízena na jednání zastupitelstva obce, nebyl nalezen pořizovatel nahrávky. Co se týče posledního odstavce, zde Vám sdělujeme, že pan Jiří B. se samozřejmě obrátil také na samotného poskytovatele dotace, tj. Státní fond životního prostředí, s podnětem k prošetření údajného dotačního podvodu, kterého se měla obec Podkopná Lhota dopustit tím, že opravovala budovu za účelem provozování obchodu, avšak budova po opravě k tomuto účelu neslouží.

Zastupitelstvo obce návrh mimosoudní dohody ze strany pana Jiřího B. projednalo a nabídlo mu odkoupení pozemku za cenu 55 000 Kč nebo úhradu měsíčního nájemného ve výši 500 Kč po dobu 10 let (Příloha č. 20). Abychom  znovu otevřeli prodejnu obchodu, oslovili jsme maloobchodní síť Hruška a požádali ji o provozování místního obchodu. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí požadavky společnosti Hruška a také schválilo podmínky pronájmu se závazkem, že se obec bude finančně  podílet  na provozování obchodu. Avšak následně před podpisem nájemní smlouvy nás oslovila jednatelka společnosti Hruška, že od svého záměru odstupuje, protože nehodlá řešit nevyjasněné majetkoprávní záležitosti obce ohledně příjezdové cesty ke skladišti obchodu. Společnost totiž oslovil pan Jiří B., který sdělil, že je vlastníkem pozemku před obchodem a po provozovateli žádal návrh řešení této situace. Na základě jeho podnětu se společnost rozhodla obchod v naší obci neprovozovat (Příloha č. 21). Reakce společnosti Hruška je v Příloze č. 22.

Následně nám od vlastníka pozemku před obchodem byla doručena předžalobní výzva k úhradě částky ve výši 95 724 Kč (Příloha č. 24), čímž tedy bylo jasné, že bohužel vlastník pozemku nehodlá situaci řešit mimosoudní cestou. Na tuto předžalobní výzvu jsme reagovali v duchu přijatých usnesení zastupitelstvem obce. Poté pan Jiří B. podal k Okresnímu soudu ve Zlíně na Obec Podkopná Lhota žalobu o zaplacení částky 95 724 Kč s příslušenstvím (Příloha č. 25). K podané žalobě se obec Podkopná Lhota vyjádřila tak, že parkoviště před obchodem a příjezdová asfaltová plocha k zásobovací rampě byly realizovány obcí v době, kdy byl starostou obce pan Lubomír M. a místostarostou obce pan Jaroslav Ch. a lze si jen těžko představit, že by oba jmenovaní, jejichž zákonným úkolem bylo chovat se  k majetku obce s péčí řádného hospodáře, vynakládali značné finanční prostředky z rozpočtu obce na obě tyto stavby, aniž by měli vyřízeny všechny potřebné souhlasy a povolení. A lze si jen těžko představit situaci, že by předchozí vlastníci pozemku po celou dobu existence těchto staveb tolerovali nějaký protiprávní stav. I všechny porosty, které se nacházejí nebo v minulosti nacházely na pozemku Jiřího B. vysadila Obec Podkopná Lhota v době, kdy jejím starostou byl pan Lubomír M. a místostarostou obce pan Jaroslav Ch. K užívání pozemku před obchodem provedl současný vlastník pan Jiří B. doslova názorový veletoč. Nejprve, aby zdůraznil, jak příliš jeho pozemek obec užívá uváděl, že je pozemek využíván pro běžné parkování občanů a návštěvníků obce, ke společenským akcím (stavění máje, vánočního stromu), Mikulášské besídky, setkání seniorů, atd. Následně však po prvním jednání před soudem, na kterém Obec Podkopná Lhota upozornila na problematiku cenové regulace dle cenového věstníku pan Jiří B. zásadně otočil. Když zjistil, že pozemek, jenž si koupil, splňuje kritéria veřejného prostranství, protože je takto pozemek zaužíván, chtěl tuto skutečnost popřít tvrzením opačným a začal užívání pozemku ze strany obce popisovat jako ryzí komerci z níž by měly Obci Podkopná Lhota plynout nemalé zisky a ony hojné veřejné akce zredukoval na jeden vánoční strom v období let 2015 – 2018. A právě dalším zlomovým okamžikem ve věci pozemku před obchodem je již zmíněný cenový věstník Ministerstva financí, který provádí cenovou regulaci. Obec Podkopná Lhota totiž nemůže vlastníkovi pozemku hradit více než je uvedeno v cenovém věstníku. Cenovým věstníkem stanovené nájemné pro obce kategorie 7, tj. pro obce do 25 000 obyvatel činí 20 Kč/m2/rok. Kdyby se tomu tak stalo, dopustila by se trestného činu nejen Obec Podkopná Lhota, která by panu Jiřímu B. vyplatila částku vyšší než je stanovena cenovým věstníkem, ale také samotný pan Jiří B. který by tuto částku přijal. Právě proto nemohla obec Podkopná Lhota v žádném případě přistoupit na požadavky pana Jiřího B., které postupně na obec vznášel (Příloha č. 26). Na konci roku 2017 dokonce vznášel nárok na úhradu faktury ve výši 246 440 Kč.

Proto když místostarosta obce žádal pana Jiřího B. k povolení umístění vánočního stromu před budovou obchodu, jak tomu bylo již zvykem, nemohla Obec Podkopná Lhota přistoupit na požadavky vlastníka pozemku, který si chtěl účtovat v období od 1.12.2018 do 31.1.2019 nájemné v částce 9,19 Kč/m2/měsíc – celkem tedy 2 114 Kč (Příloha č. 27).

O postupu obce řešit dohodové řešení a hradit panu Jiřímu B. částku za užívání pozemku svědčí i protokol z hlavního líčení ze dne 22.1.2019 (Příloha č. 29). Následně se Obec Podkopná Lhota snažila vyjít panu Jiřímu B. vstříc tím, že se usilovně snažila vykoupit pozemky pod cestou vedoucí k rodinnému domu jeho manželky a následně tuto komunikaci opravit (Příloha č. 30 a Příloha č. 31). Nicméně pan Bureš nepřistoupil na nabídku obce a tak soudní řízení pokračovalo dál. Z protokolů o jednání okresního soudu můžete vidět kontrast tvrzení předešlého starosty obce pana Lubomíra M. a předešlého vlastníka pozemku paní Evy M. (Příloha č. 33 a Příloha č. 34).

Rozsudkem okresního soudu ve Zlíně ze dne 16. června 2020 byla žaloba pana Jiřího B.  zamítnuta (Příloha č. 36). Proti tomuto rozsudku podal odvolání a odvolací Krajský soud vydal následující rozsudek – Příloha č. 38.

Zásadní je pro naši obec však následující:

 • část pozemku pana Jiřího B., jež je veřejným parkovištěm před budovou obchodu, a současně část, jež tvoří příjezd k zásobovací rampě, jsou veřejně přístupné komunikace, za jejíž užívání není obec povinna panu Jiřímu B. ničeho hradit a zároveň on nesmí v jejich užívání žádným způsobem bránit
 • část pozemku pana Jiřího B., pás zeleně před obchodem a současně pás zeleně od silnice vpravo, celkem o výměře 91 m2, jsou veřejným prostranstvím, za které panu Jiřímu B. náhrada (bezdůvodného obohacení) náleží. Stejně tak panu Jiřímu B. náleží bezdůvodné obohacení za část pozemku o výměře 5 m2 (přestavek budovy) způsobený předešlým starostou obce Lubomírem M. S ohledem na výše uvedené panu Jiřímu B. náleží bezdůvodného obohacení za užívání části předmětného pozemku o výměře 96 m2 (91 m2 zeleň + 5 m2 přestavek) x 10,- Kč/m2/rok. Tedy 960,- Kč ročně a Obec Podkopná Lhota je povinna se o uvedenou zeleň starat, neboť se jedná o veřejné prostranství. O to se samozřejmě neustále snažíme, ikdyž mnohdy jsou reakce vlastníka pozemku překvapivé (Příloha č. 37).

Shrnutí závěrem:

K rozhodnutí Jednoty COOP Vsetín ukončit provozování obchodu výrazně napomohlo jednání pana Jiřího B., když po znovuotevření prodejny po rekonstrukci budovy v roce 2017 značně omezil fungování obchodu činem, kdy nechal na příjezdovou cestu ke skladišti obchodu umístit velkoobjemový kontejner. Když se objevil nový zájemce, obchodní společnost Hruška spol. s.r.o.,  panu Jiřímu B. se jednáním z pozice vlastníka pozemku před obchodem podařilo tohoto zájemce odradit svou výzvou o návrh řešení vznikající situace a taky činem, kdy mimo jiné umístil osobní automobil na plochu vedoucí k zásobovací rampě tak, aby zamezil možnost zásobování prodejny přes její jedinou rampu. S uvědoměním si závažnosti situace, ze které byly patrny zdlouhavé tahanice o příjezd k zásobovací rampě obchodu, společnost Hruška od záměru provozovat obchod se smíšeným zbožím v naší obci definitivně odstoupila. Morálnost popisovaného jednání posuďte sami. Obdobné obstrukce byly ze strany vlastníka prováděny také v době, kdy se vystěhovával provozovatel Jednota COOP Vsetín – vše je patrné z fotografií (Příloha č. 28). Počínáním pana Jiřího B. tak byli odrazeni 2 provozovatelé, kteří měli zájem nám všem nabídnout kvalitně zásobovaný obchod s širokým sortimentem.

Vážení občané. Téměř dva roky trval proces, kdy jsme se jako obec hájili před Okresním soudem jako strana žalovaná, abychom dospěli k závěru, který byl dán již v době, kdy byla našimi předky a mnohými z nás vystavěna budova č.p. 85, vybudována cesta ke skladišti a upraveno okolí budovy za účelem zabezpečení provozování obchodu s potravinami a smíšeným zbožím hlavně pro nás občany Podkopné Lhoty. V tomto duchu jsme se většina z nás, zastupitelů obce, zasadili o rekonstrukci budovy, abychom zlepšili provozuschopnost a hospodárnost budovy. Avšak našli se i takoví, kteří se snaží toto úsilí ztěžovat a pokud možno i znemožnit, poněvadž nesympatizují se současným vedením obce. Bohužel, je v naší obci pár jedinců, kteří odpůrcům současného vedení obce slepě snad i důvěřují, což vyznívá dost žalostně. Děkujeme, že jste se dočetli až zde. Věříme, že nyní, po přečtení tohoto vyjádření, jste si již svůj názor vytříbili.

                                                             

Příloha č. 1 Žádost o vyjádření stavebního úřadu k PD

Příloha č. 2 Sdělení stavebního úřadu k předložené PD

Příloha č. 3 Faktura InTip s.r.o.

Příloha č. 4 Vrácení faktury InTip

Příloha č. 5 Reakce na výzvu vlastníka pozemku

Příloha č. 6 Návrh řešení užívání pozemku ze strany obce

Příloha č. 7 Žádost o povolení vjezdu

Příloha č. 8 Výzva ke zdržení se rušení pokojné držby

Příloha č. 9 Výzva k poskytnutí součinnosti – osoby jednající jménem obce

Příloha č. 10 Žaloba na ochranu držby

Příloha č. 11 Odpověď na výzvu osoby jednající jménem obce

Příloha č. 12 Zpětvzetí žaloby na ochranu držby

Příloha č. 13 Výzva k ukončení činnosti COOP

Příloha č. 14 Usnesení okresního soudu – rušení držby

Příloha č. 15 Usnesení krajského soudu – rušení držby

Příloha č. 16 Znalecký posudek – Ing. Janásek

Příloha č. 17 Nabídka řešen sporu ze strany obce

Příloha č. 18 Návrh mimosoudního řešení ze strany obce

Příloha č. 19 Návrh mimosoudní dohody ze strany vlastníka pozemku

Příloha č. 20 Projednání návrhu mimosoudní dohody ze strany vlastníka pozemku

Příloha č. 21 Podnět vlastníka pozemku provozovateli Hruška s.r.o.

Příloha č. 22 Sdělení Hruška s.r.o. – odmítnutí provozování

Příloha č. 23 Neprovedení majetkového narovnání starostou v roce 2001

Příloha č. 24 Předžalobní výzva od vlastníka pozemku

Příloha č. 25 Žaloba na obec od vlastníka pozemku

Příloha č. 26 Doplnění vyjádření k žalobě ze strany obce

Příloha č. 27 Žádost o souhlas s umístěním vánočního stromu

Příloha č. 28 Foto bránění přístupu k zásobování prodejny

Příloha č. 29 Protokol o hlavním líčení – 22.1.2019

Příloha č. 30 Protokol o hlavním líčení – 12.3.2019

Příloha č. 31 Protokol o hlavním líčení – 1.11.2019

Příloha č. 32 Protokol o hlavním líčení – 10.3.2020

Příloha č. 33 Protokol o hlavním líčení – 5.5.2020

Příloha č. 34 Protokol o hlavním líčení – 9.6.2020

Příloha č. 35 Protokol o vyhlášení rozsudku – 16.6.2020

Příloha č. 36 Rozsudek okresního soudu ve Zlíně – 16.6.2020

Příloha č. 37 Bránění vlastníka pozemku údržbě veřejného prostranství

Příloha č. 38 Rozsudek krajského soudu v Brně – 5.1.2021

 

Kontrola na udání – obecní vodovod

Vážení občané,

vzhledem k závažnosti událostí, které se odehrály v posledním čtvrtletí loňského roku, považuji za důležité Vás o těchto informovat.

K těmto událostem se začalo schylovat již koncem roku 2018. Po proběhlých komunálních volbách do zastupitelstev obcí na podzim roku 2018 byla naše obec poctěna dvoudenní návštěvou tříčlenné kontrolní skupiny z Odboru dozoru a regulace vodárenství Ministerstva zemědělství (dále jen MZe), která přijela prověřit legislativní stránku provozování vodovodu v naší obci. Tedy zda je náš obecní vodovod, odborným názvem vodovod pro veřejnou potřebu, provozován v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., a v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.  Odborem dozoru a regulace vodárenství MZe nám bylo na základě provedené kontroly nařízeno napravit spoustu chyb, které byly praktikovány od počátku provozování vodovodu v naší obci. Jednou z nich byl chybný výpočet ceny vodného, po jehož opravě jsme byli nuceni zvýšit cenu vodného.  Dle zákona č. 274/2001 Sb. (tj. zákona platného od roku 2001 – v té době byl náš vodovod budován), o vodovodech a kanalizacích, konkrétně § 8 odst. 1, je vlastník vodovodu povinen vytvářet rezervu finančních prostředků na jeho obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely. Toto ustanovení zákona nebylo naší obcí, jako vlastníkem a provozovatelem vodovodu, nikdy respektováno a dodržováno. Uvedená rezerva se v minulých letech nevytvářela vůbec. Navýšení ceny vodného bylo zahrnuto do programu jednání zastupitelstva s termínem 6.3.2019, na kterém se příznivci pana bývalého starosty, jenž nám všem kdysi při budování vodovodu sliboval vodu zadarmo, snažili vyvolat doslova vzpouru. Vzpouru proti těm zastupitelům, kteří na základě výsledku kontroly MZe chtěli prosadit a uvést provozování našeho vodovodu do souladu s ustanovením zákona. Toho dne usnesení o navýšení ceny vodného přijato nebylo. Zastupitelstvo rozhodlo o projednání otázek ohledně vodovodu na veřejné schůzi s občany. Ti, kteří jste se této veřejné schůze zúčastnili, jistě vzpomenete na vystoupení výše zmíněného bývalého pana starosty, který se nám všem snažil namluvit, že nám žádné ministerstvo nebude diktovat, jakou máme mít cenu vody. Možná sám sebe pasoval do pozice zákonodárce, avšak pravdu neměl. Dne 27.6.2019 byla zastupitelstvem obce schválena nová cena vodného ve výši 30 Kč/1m3, platná pro rok 2019.  Nedlouho na to se do kanceláře obce dostavil občan se stížností, že mu bylo špatně spočítáno vodné. Usiloval o přepočítání ceny způsobem takovým, že do termínu vyhlášení nové ceny vodného je ochoten uhradit vodné ve výši původních 20 Kč/1m3 a teprve od termínu vyhlášení nové ceny vodného ve výši 30 Kč/1m3. Když jsem odmítl jeho požadavek, obhroublým výlevem zlosti sobě vlastním vykřičel, že ještě uvidím, že budu peníze vracet a odporoučel se. V následujících dnech, podle reakcí dalších osob ze skupiny odpůrců jsem poznal, že ,,něco“ přijde. A právě o tom Vás chci informovat.

Datovou schránkou dne 25. 9. 2019 k nám dorazilo Oznámení o zahájení cenové kontroly Specializovaným finančním úřadem Ministerstva financí.  Předmětem kontroly bylo dodržování ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) a § 11 zákona o cenách při kalkulaci a uplatňování věcně usměrňovaných cen za pitnou vodu dodávanou odběratelům. Následujícího dne zatelefonovala paní vedoucí kontrolní skupiny a sdělila mi své požadavky a podmínky kontroly.  Při té příležitosti jsem se jí dotázal, jakou cestou dospělo Ministerstvo financí k zahájení cenové kontroly právě naší malé obce. Zda se jedná o běžnou kontrolu, či kontrolu na podnět, tedy na udání. Moji domněnku potvrdila slovy:  Ano, u vás se jedná o kontrolu na podnět (v příloze za textem naleznete dokument týkající se podnětu ke kontrole). Dokládání požadovaných materiálů ke kontrole stálo spousty času a aby toho nebylo málo, se svými požadavky k doložení materiálů k prošetření případu ve věci trestního oznámení na starostu a místostarostu obce za údajné poškození obce ve věci kamerového systému se přihlásila Krajská kriminální policie. O několik dní později následovalo další trestní oznámení na starostu obce za údajné poškození občanů tím, že neoprávněně vybíral od občanů vodné. V současné době jsou již oba případy trestního oznámení Krajskou kriminální policií uloženy, neboť jak mi bylo telefonicky oznámeno, ani u jednoho případu nebyla zjištěna trestní činnost starosty či místostarosty obce, tudíž nám byla odepřena i možnost nahlédnout do spisového materiálu. Pouze mi bylo sděleno, že budou vyrozuměni pánové Jiří B., Lubomír M., Josef J. a Mojmír M. o výsledku jejich podání. Spisový materiál o výsledku cenové kontroly Vám vážení občané předkládám v příloze tohoto sdělení. Nevím, jaký záměr měl pan ,,podněcovatel“ a jaký výsledek očekával. Výsledkem kontroly na jeho podnět je skutečnost, jak sami vidíte z přiložených písemností pod textem, že naše obec má stanovené vodné oproti vodnému dle přepočtu Specializovaného finančního úřadu MF  závratně nízké a to už od počátku provozování vodovodu (ceny vodného vybírané v minulosti naleznete také v příloze pod textem).

Máme-li zájem na provozování našeho obecního vodovodu pro veřejnou potřebu dle platných zákonů, což samozřejmě zároveň musíme, budeme nuceni upravit cenu vodného. Nemůžeme dělat populistické kroky, například slibovat vodu zadarmo, nevytvářet finanční rezervu na obnovu vodovodu a nerespektovat zákon. Určitě ne tak, jak se nám snažil onen bývalý pan starosta namluvit, že nám do provozování nemůže žádné ministerstvo kecat. Důsledkem by pak byla skutečnost, že po čase budeme doplácet za marnotratnou minulost. Tato situace je nám všem ze zkušenosti minulých let už snad známá. Budeme se muset chovat zodpovědně. Již nyní máme podepsanou smlouvu o dílo na vypracování projektu odkanalizování obce. Kvůli nenávistným podněcovatelům ke kontrolám je naše obec v hledáčku Ministerstva financí, Ministerstva zemědělství i Ministerstva vnitra. Pokud se nebudeme jako obec chovat zodpovědně, může se nám stát, že nám nebudou přiděleny dotace, bez nichž výše zmíněnou kanalizaci asi těžko vybudujeme.

                                                              Libor Baďura – starosta obce

Žádost o sdělení výsledku cenové kontroly – podnět

Protokol o kontrole Specializovaného finančního úřadu

Příkaz k pokutě

Ceny vodného vybírané v minulosti

Vykoupení objektu č.p. 92 – bytový dům – bývalá mateřská škola

Podkopná Lhota – výkup objektu č.p. 92

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem financí České republiky na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR.

Předmětem podpory byl výkup objektu č.p. 92, který bude po výkupu a změně užívání disponovat 7 bytovými jednotkami a bude tak uspokojena problematika nájemního bydlení, která je v současné době často diskutovaným tématem v obcích České republiky. Bytová politika se stává jednou z důležitých oblastí, na níž je třeba se s výhledem do budoucna pečlivě zaměřit. Cílem projektu bylo tuto nemovitost vykoupit a po drobných úpravách v objektu zajistit dostupnost dlouhodobého bydlení formou obecních nájemních bytů.

www.mfcr.cz                                                           

Celkový rozpočet akce: 10 900 000 Kč
Dotace : 8 896 794 Kč
Spolufinancování obce: 2 003 206 Kč

Budova č.p. 92, resp. dříve národní škola, následně mateřská škola, následně střední odborné učiliště, poté penzion na škole a nyní bytový dům byla od samotné výstavby (1954) až do roku 2011 v majetku obce Podkopná Lhota. V roce 2011 byla budova prodána společnosti Vinter Zlín spol. s.r.o. a to z důvodu splacení dluhů vzniklých nehospodárným nakládáním tehdejšího vedení obce (v letech 2000 – 2010). Společnost Vinter Zlín spol. s.r.o. budovu a přilehlé okolí zrekonstruovala a zrekolaudovala na malokapacitní ubytovací zařízení – penzion, který dostal název „Penzion na škole“.

V roce 2019 zahájilo současné vedení obce jednání s vlastníkem budovy a to za účelem vykoupení uvedené budovy zpět do majetku obce, aby sloužila veřejnému zájmu a poskytla zázemí pro občany obce. S využitím dotace od Ministerstva financí ČR se podařilo objekt vrátit zpět do majetku obce, zrušit zástavní právo ve prospěch Státního fondu životního prostředí, které na budově vázlo od roku 2003 v souvislosti s budováním plynovodu a nabídnout tak občanům obecní nájemní byty.

Historie budovy a porovnání hospodárného nakládání s majetkem je patrné z následujících fotografií.

Úhrada místních poplatků

Vážení občané, připravili jsme pro Vás ucelené informace týkající se platby místních poplatků (poplatek za odpad, vodu, psa a pobyt). Všechny informace naleznete v hlavním menu v záložce „Úhrada poplatků