Nejdůležitější právní předpisy územní samosprávy

   128/2000 Sb.    Zákon obcích, kraji a volbách do obecního zastupitelstva
    634/2004 Sb.   Zákon o správních poplatcích
    200/1990 Sb.   Zákon o přestupcích
    500/2004 Sb.    Správní řád
    250/2000 Sb.    Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
    17/1992 Sb.      Zákon o životním prostředí
    185/2001 Sb.    Zákon o odpadech
    352/2005 Sb.    Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
    86/2002 Sb.      Zákon o ochraně ovzduší
    114/1992 Sb.    Zákon o ochraně přírody a krajiny
    289/1995 Sb.    Zákon o lesích
    254/2001 Sb.    Zákon o vodách
    274/2001 Sb.    Zákon o vodovodech a kanalizacích
    183/2006 Sb.    Zákon o územním plánování a stavebním řádu

 

    Nahlížení do katastru nemovistostí