Historie SDH

První sbor dobrovolných hasičů v Čechách byl založen roku 1864 ve Velvarech u Kladna. Dobrovolné hasičstvo je tudíž v současné době nejstarší zájmovou složkou u nás.

Sbor dobrovolných hasičů Podkopné Lhoty je datován od 6. června 1939, kde byl vytvořen přípravný výbor. Schůze se zúčastnilo 23 členů v čele s župním starostou Trávníčkem z Vizovic a panem starostou Inocencem Macíkem. Po krátké přednášce došlo k volbám přípravného výboru a zvoleni byli tito členové:

  • Starosta sboru: Inocenc Macík
  • Místostarosta sboru: Knedla František č. 59,
  • Jednatel: Mika Josef – krejčí
  • Pokladník: Zbranek Josef
  • Náčelník: Bořuta  Josef č. 21
  • Místonáčelníci: Košárek Rudolf č.78 a Hanulík Inocenc
  • Četaři: Minařík Jan a Krutil Josef
  • Revizoři účtů: Štěpán Ignác a Minařík Karel.

Proběhla též valná hromada , které se zúčastnilo 28 členů. Zajimavostí je to, že 23 členů bylo zvoleno do výboru, kde zastávali funkce jako trubači, četaři, zbrojíři, samaritánští četaři, velitelé a podvelitelé. Byl stanoven členský příspěvek v hodnotě 5,- Kč ročně. Dále se zakoupilo 15 ks obleků od pana Holíka – krejčího z Kašavy. Výbor se usnesl pojistit 19 členů proti úrazu u Hasičské vzájemné pojištovny v Brně. Jednalo se taky o zakoupení kombinované motorové stříkačky od sboru Pravčice u Hulína. Po sbírkách, které se prováděly, byla 2. června 1940 tato stříkačka zakoupena a pojištěna. Dne 20. října 1940 sehrál místní sbor první divadelní hru „Dědek to rozhodne“. V roce 1941 výbor pomáhá při lámání a dovozu kamene na stavbu staré hasičské zbrojnice. V roce 1942 se zakupují čtyři kusy nových hadic pro stříkačku a o rok později jsou to dvě nové savice. Dále se členové podíleli na stavbě staré hasičské zbrojnice a stožáru na sušení hadic.

V poválečném období odchází několik členů do pohraničí k osídlování české půdy. V roce 1948 dochází k volbě nových činovníků a to na období tří let. Starostou byl zvolen Mozga František a velitelem sboru Bořuta Karel a dalších 22 členů výboru. Probíhá též první samaritánské cvičení, kterého se zúčastnila Trnava, Slušovice, Neubuz a Kašava. Začíná se s výstavbou vodních zdrojů v obci a to formou stavidel na místním potoce. Bylo též zřízeno poplachové zařízení, které bylo v té době umístěno na budově čísla popisného 3. Od roku 1953 se stává starostou sboru František Štefka č.95 a místopředsedy jsou Bořuta Inocenc a Mozga František. Dne 17. října téhož roku byla sboru předána nová motorová stříkačka (PPS 8 ). Začíná se rozbíhat i preventivní činnost. Především kontrola komínů v obytných domech a různé schůze s občany. Gargulák Alois a Minařík Josef byli navrženými kandidáty do MNV. Začíná se s vyřizováním stavebního místa pro novou zbrojnici. Družstvo mužů se účastní okrskové soutěže a končí na třetím místě. Provádí se nábor  občanů na brigády směřující ke stavbě požární zbrojnice. Dováží se písek, sbližuje se dříví.

Mstivým způsobem a anonymními žalobami jednotlivých občanů se práce zdržují a protahují. Z toho vyplývá, že mnoho občanů v obci nemá stále pochopení pro spolupráci, vybudování a zvelebení obce.

V roce 1955 je změna starosty sboru, stává se jím Mozga František a místopředsedy jsou Bořuta Inocenc a Štefka František č. 95. V témže roce předal MNV požární vůz, který k nám byl přivezen od místní jednoty požární ochrany Kudlov. Dalším rokem byla provedena volba velitele sboru, kterým se stává Minařík Josef č. 16. Vyřizuje se rozšíření strojního parku našeho požárního sboru.

Členové Minařík Josef č. 16 , Jingr a Mozga jednají o odkoupení vyřazeného autobusu značky Škoda 256 od ČSAD přes mototechnu Brno, protože se vynakládají velké finanční obnosy na opravu starého vozu. Dne  3. června probíhá na hřišti u školy v Kašavě 1. kolo celostátní soutěže.

Zde se účastní tři družstva – družstvo žen končí na 1.místě, dorost taktéž a muži na místě čtvrtém. Dorost postupuje do okresního kola v Gottwaldově, kde se umístil na skvělém třetím místě. Dne 12.8.1956 se otevírá nová zbrojnice a této slavnosti se účastní předseda a tajemník okresního výboru, poručík požární inspekce soudruh Fojtík a požární sbory Kašava, Vlčková a Držková. Do nové zbrojnice je přistaven požární vůz, jehož řidičem byl ustaven Gargulák Josef č. 5. Zbrojnice se vybavuje poplašným zařízením a regály pro výstroj a výzbroj. Dále se členové podíleli na stavbě nového jeviště a budovy MNV. V roce 1959 probíhá oslava 20. letého trvání sboru, při které byla provedena ukázka se starým strojem a s novou stříkačkou. Oslav se zúčastnilo i družstvo červeného kříže, jež provedlo ukázky první pomoci. Dále se celá jednotka zapojuje do brigádnické činnosti na výstavbě místního kravínu. Začíná se budovat vodní nádrž u Javorů – z důvodu pokrytí středu obce. Buduje se taky nový sušák hadic u nové zbrojnice. V roce 1962 je předsedou i nadále Mozga František, ale velitelem se stává Mika Vladimír. Pomáhá se i při senosečích v místním jednotném zemědělském družstvu.

Pán Jingr, který pracoval od roku 1951 jako kulturní referent a dále pak jako preventista se v roce 1963 loučí s místní jednotkou a stěhuje se do Slušovic. V témže roce se opět začíná s divadelní činností. Členové nacvičují a sehrávají vystoupení ve Vlčkové a ve Všemině a při té příležitosti se přihlásili i do soutěže. Provádí se přístavba světnice k jevišti, která slouží jako maskérna. Je zorganizován zájezd do České Vsi, kde členové sehráli secvičené divadelní představení. Plánuje se koupě nového požárního vozidla Tatry805. Po vyřízení všech náležitostí se toto auto dováží ze Slovenska do místní jednotky. Několik let v organizaci má jednotvárný charakter. Především činohernictví, brigády, kulturní akce a prevence v obci. V roce 1973 se stává velitelem sboru Minařík Lubomír, který tuto funkci zastával 10. let. Obec Podkopná Lhota se slučuje s obcí Trnava. Tato obec rozděluje finance pro oba požární sbory. Starostou sboru se stává Pospíšil Stanislav, který tuto funkci vykonává do roku 1989. Po něm přebírá funkci starosty sboru Štefka Josef. Od roku 1991 zastává funkci předsedy zde přítomný Mahďák František. Je provedena ještě změna velitele, jímž se stal Šlahař Zdeněk. Tuto funkci vykonával až do roku 1996. Od této doby zastává funkci velitele až doposud Josef Jakuba. Členové se účastnili brigády na stavbě nové kaple v naši obci. Tato kaple byla dne 8.10.1995 svěcena a při této příležitosti byla posvěcena i socha svatého Floriána olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem. Dále se začalo jednat o koupi nového vozu. Stávající vůz Tatra 805 byl už po stránce technické ve velmi špatném stavu. Velitel sboru Jakuba Josef zajistil požární vůz ve Vyškově a po obhlídce s obecním úřadem, bylo toto vozidlo odkoupeno od firmy Remag Vyškov. Vozidlo je doposud ve velmi dobrém stavu a budeme se o něj starat, aby nám vydrželo co nejdéle. V roce 2001 se nám podařilo zajistit cisternové vozidlo Š 706 CAS 25 RTHP, které bylo zapůjčeno od hasičského záchranného sboru Zlínského kraje za podpory plk. Ing. Hanáka. Toto vozidlo bylo tzv. uloženka, kterému musela být přidělena státní poznávací značka a proveden nový nástřik.  Poté se provedla instalace nových garážových vrat na hasičské zbrojnici z investic obecního úřadu.

V letech 2002 – 2003 muselo být provedeno rozšíření stávající hasičské zbrojnice z důvodu neodpovídajících prostor pro garážování požární techniky. Probíhaly brigády na přístavbě, kde se hlavní měrou podílel pan František Mahďák a několik dalších jedinců.

V roce 2004 se provedla generální oprava a instalace dálkově ovládané sirény hasičským záchranným sborem Zlínského kraje. Ve zbrojnici provedl novou elektroinstalaci pan Josef Jakuba. Současně s tím se provedla asanace omítek s následným vymalováním a úklidem. Tentýž rok se naše jednotka významně podílí na zásahu při požáru kůlny v lokalitě u Bačů.

V roce 2005 bylo založeno družstvo starších žáků, které se pravidelně schází a začíná pracovat pod vedením Josefa Jakuby. Byl proveden nákup hadicových souprav a savic k nácviku mladých hasičů. V tomto roce probíhají volby do výkonných orgánů OSH Zlín a KSH, kde je do výkonných výborů zvolen člen našeho sboru pan Josef Jakuba. Družstvo mužů přestává soutěžit z důvodu malého počtu členů. Ale působí zde zásahová jednotka v malém početním stavu 4 + 1, která je připravena k prvotnímu zásahu v obci.

Rok 2006 – družstvo starších žáků se účastní celkem devíti soutěží, kde získávají potřebné informace a zkušenosti, které se ve výsledné práci zúročují. V tomto roce je započato s výstavbou rybníka, ale občané si často stěžují na zablácenou silnici. Pomocí cisternové automobilové stříkačky je zajišťováno její pravidelné čištění.

V roce 2007 probíhají i práce na regulaci potoka. I zde opět sbor napomáhá k čištění vozovky v naší obci. V období sucha je navážena pitná voda do hotelu „Všemina“ a občanům žádajících o pomoc.

Družstvo starších žáků v tomto roce absolvovalo celkem 23 soutěží. Z toho skončilo 6 x na 1. místě, 5 x na 2. místě, 1 x na 3. místě, 3 x 4. místo a 2 x 5. místo. V okresním kole se umisťujeme na 6. místě z 28 družstev a v nultém ročníku Zlínské ligy na 5. místě. V tomto roce získáváme sponzory, jimiž  jsou firma Holík ze Štípy a pan Zdeněk Bořuta. Oba sponzoři nás vybavili obutím a oblečením.

Rok 2008 – družstvo starších žáků pracuje již čtvrtým rokem s velmi dobrými výsledky. Účastnili se celkem 15 pohárových soutěží. V okresním kole si vylepšujeme pozici oproti loňskému roku a končíme celkově na 5. místě z 29 družstev a v 1. ročníku Zlínské ligy nám patří 6. místo z celkového počtu 14 družstev.

Zásahová jednotka v početním stavu 1 + 4 je nápomocna obci při čištění vozovky a jiných pracích. 

 „ Bohu ku cti – bližnímu ku pomoci“