Sazba poplatku činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. (obdobně jako v roce 2023).

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

Poplatek je možné uhradit elektronicky převodem na účet obce č. 10326661/0100, za účelem identifikace plátce uveďte prosím variabilní symbol číslo nemovitosti, v níž je poskytován pobyt. Do zprávy pro příjemce uveďte  své jméno , příjmení a text „poplatek z pobytu za období“.

Poplatek je možné uhradit také v hotovosti osobně v kanceláři Obecního úřadu Podkopná Lhota na adrese Podkopná Lhota 37 a to v úřední hodiny.

Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou Obce Podkopná Lhota č. 1/2023, která byla schválena zastupitelstvem obce dne 9.11.2023 Usnesením 4/7Z/22-26/2023.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 o místním poplatku z pobytu