Jednotku sboru dobrovolných hasičů zřizuje a spravuje podle § 68 zákona č. 133/1985 Sb. obec Podkopná Lhota. Velitele této jednotky , po vyjádření HZS kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce.

Základními úkoly jednotky požární ochrany jsou:
  • provádění požárního zásahu podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků
  • provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech
  • podávání neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje

Jednotka SDH obce Podkopná Lhota je po projednání obce s HZS Zlínského kraje zařazena do kategorie V (JPO V). Působnost jednotky požární ochrany je místní, tedy na území obce. Pro výjezd jednotky od doby vyhlášení poplachu je stanoven časový limit do 10 minut.