Sazba poplatku za odpad 1 poplatníka pro rok 2024 je stanovena ve výši 700 Kč.

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. září 2024.

Poplatek je možné uhradit elektronicky převodem na účet obce č. 10326661/0100, za účelem identifikace plátce prosím uveďte variabilní symbol číslo Vaší nemovitosti.  Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, příjmení a počet poplatníků, za které poplatek hradíte a text „poplatek za odpad“. Poplatek za osoby, které mají úlevu z plné výše poplatku, uhraďte prosím za každého takového poplatníka platbou samostatně kvůli přehlednosti a přiřazení platby v evidenci poplatníků. 

Poplatek je možné uhradit také v hotovosti osobně v kanceláři Obecního úřadu Podkopná Lhota na adrese Podkopná Lhota 37 a to v úřední hodiny.

Osvobození:
Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je:
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou Obce Podkopná Lhota č. 3/2023, která byla schválena zastupitelstvem obce dne 9.11.2023 Usnesením 4/7Z/22-26/2023.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Výše úhrady právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému odpadového hospodářství