• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Kontrola na udání – obecní vodovod

Vážení občané,

vzhledem k závažnosti událostí, které se odehrály v posledním čtvrtletí loňského roku, považuji za důležité Vás o těchto informovat.

K těmto událostem se začalo schylovat již koncem roku 2018. Po proběhlých komunálních volbách do zastupitelstev obcí na podzim roku 2018 byla naše obec poctěna dvoudenní návštěvou tříčlenné kontrolní skupiny z Odboru dozoru a regulace vodárenství Ministerstva zemědělství (dále jen MZe), která přijela prověřit legislativní stránku provozování vodovodu v naší obci. Tedy zda je náš obecní vodovod, odborným názvem vodovod pro veřejnou potřebu, provozován v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., a v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.  Odborem dozoru a regulace vodárenství MZe nám bylo na základě provedené kontroly nařízeno napravit spoustu chyb, které byly praktikovány od počátku provozování vodovodu v naší obci. Jednou z nich byl chybný výpočet ceny vodného, po jehož opravě jsme byli nuceni zvýšit cenu vodného.  Dle zákona č. 274/2001 Sb. (tj. zákona platného od roku 2001 – v té době byl náš vodovod budován), o vodovodech a kanalizacích, konkrétně § 8 odst. 1, je vlastník vodovodu povinen vytvářet rezervu finančních prostředků na jeho obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely. Toto ustanovení zákona nebylo naší obcí, jako vlastníkem a provozovatelem vodovodu, nikdy respektováno a dodržováno. Uvedená rezerva se v minulých letech nevytvářela vůbec. Navýšení ceny vodného bylo zahrnuto do programu jednání zastupitelstva s termínem 6.3.2019, na kterém se příznivci pana bývalého starosty, jenž nám všem kdysi při budování vodovodu sliboval vodu zadarmo, snažili vyvolat doslova vzpouru. Vzpouru proti těm zastupitelům, kteří na základě výsledku kontroly MZe chtěli prosadit a uvést provozování našeho vodovodu do souladu s ustanovením zákona. Toho dne usnesení o navýšení ceny vodného přijato nebylo. Zastupitelstvo rozhodlo o projednání otázek ohledně vodovodu na veřejné schůzi s občany. Ti, kteří jste se této veřejné schůze zúčastnili, jistě vzpomenete na vystoupení výše zmíněného bývalého pana starosty, který se nám všem snažil namluvit, že nám žádné ministerstvo nebude diktovat, jakou máme mít cenu vody. Možná sám sebe pasoval do pozice zákonodárce, avšak pravdu neměl. Dne 27.6.2019 byla zastupitelstvem obce schválena nová cena vodného ve výši 30 Kč/1m3, platná pro rok 2019.  Nedlouho na to se do kanceláře obce dostavil občan se stížností, že mu bylo špatně spočítáno vodné. Usiloval o přepočítání ceny způsobem takovým, že do termínu vyhlášení nové ceny vodného je ochoten uhradit vodné ve výši původních 20 Kč/1m3 a teprve od termínu vyhlášení nové ceny vodného ve výši 30 Kč/1m3. Když jsem odmítl jeho požadavek, obhroublým výlevem zlosti sobě vlastním vykřičel, že ještě uvidím, že budu peníze vracet a odporoučel se. V následujících dnech, podle reakcí dalších osob ze skupiny odpůrců jsem poznal, že ,,něco“ přijde. A právě o tom Vás chci informovat.

Datovou schránkou dne 25. 9. 2019 k nám dorazilo Oznámení o zahájení cenové kontroly Specializovaným finančním úřadem Ministerstva financí.  Předmětem kontroly bylo dodržování ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) a § 11 zákona o cenách při kalkulaci a uplatňování věcně usměrňovaných cen za pitnou vodu dodávanou odběratelům. Následujícího dne zatelefonovala paní vedoucí kontrolní skupiny a sdělila mi své požadavky a podmínky kontroly.  Při té příležitosti jsem se jí dotázal, jakou cestou dospělo Ministerstvo financí k zahájení cenové kontroly právě naší malé obce. Zda se jedná o běžnou kontrolu, či kontrolu na podnět, tedy na udání. Moji domněnku potvrdila slovy:  Ano, u vás se jedná o kontrolu na podnět (v příloze za textem naleznete dokument týkající se podnětu ke kontrole). Dokládání požadovaných materiálů ke kontrole stálo spousty času a aby toho nebylo málo, se svými požadavky k doložení materiálů k prošetření případu ve věci trestního oznámení na starostu a místostarostu obce za údajné poškození obce ve věci kamerového systému se přihlásila Krajská kriminální policie. O několik dní později následovalo další trestní oznámení na starostu obce za údajné poškození občanů tím, že neoprávněně vybíral od občanů vodné. V současné době jsou již oba případy trestního oznámení Krajskou kriminální policií uloženy, neboť jak mi bylo telefonicky oznámeno, ani u jednoho případu nebyla zjištěna trestní činnost starosty či místostarosty obce, tudíž nám byla odepřena i možnost nahlédnout do spisového materiálu. Pouze mi bylo sděleno, že budou vyrozuměni pánové Jiří B., Lubomír M., Josef J. a Mojmír M. o výsledku jejich podání. Spisový materiál o výsledku cenové kontroly Vám vážení občané předkládám v příloze tohoto sdělení. Nevím, jaký záměr měl pan ,,podněcovatel“ a jaký výsledek očekával. Výsledkem kontroly na jeho podnět je skutečnost, jak sami vidíte z přiložených písemností pod textem, že naše obec má stanovené vodné oproti vodnému dle přepočtu Specializovaného finančního úřadu MF  závratně nízké a to už od počátku provozování vodovodu (ceny vodného vybírané v minulosti naleznete také v příloze pod textem).

Máme-li zájem na provozování našeho obecního vodovodu pro veřejnou potřebu dle platných zákonů, což samozřejmě zároveň musíme, budeme nuceni upravit cenu vodného. Nemůžeme dělat populistické kroky, například slibovat vodu zadarmo, nevytvářet finanční rezervu na obnovu vodovodu a nerespektovat zákon. Určitě ne tak, jak se nám snažil onen bývalý pan starosta namluvit, že nám do provozování nemůže žádné ministerstvo kecat. Důsledkem by pak byla skutečnost, že po čase budeme doplácet za marnotratnou minulost. Tato situace je nám všem ze zkušenosti minulých let už snad známá. Budeme se muset chovat zodpovědně. Již nyní máme podepsanou smlouvu o dílo na vypracování projektu odkanalizování obce. Kvůli nenávistným podněcovatelům ke kontrolám je naše obec v hledáčku Ministerstva financí, Ministerstva zemědělství i Ministerstva vnitra. Pokud se nebudeme jako obec chovat zodpovědně, může se nám stát, že nám nebudou přiděleny dotace, bez nichž výše zmíněnou kanalizaci asi těžko vybudujeme.

                                                              Libor Baďura – starosta obce

Žádost o sdělení výsledku cenové kontroly – podnět

Protokol o kontrole Specializovaného finančního úřadu

Příkaz k pokutě

Ceny vodného vybírané v minulosti