• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Úhrada poplatku za odpad

Sazba poplatku za odpad 1 poplatníka pro rok 2021 je stanovena ve stejné výši 550 Kč (obdobně jako v roce 2020).

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. dubna 2021.

Poplatek je možné uhradit elektronicky převodem na účet obce č. 10326661/0100, za účelem identifikace plátce prosím uveďte variabilní symbol číslo Vaší nemovitosti.  Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, příjmení a počet poplatníků, za které poplatek hradíte a text „poplatek za odpad“. Poplatek za osoby, které mají úlevu z plné výše poplatku, uhraďte prosím za každého takového poplatníka platbou samostatně kvůli přehlednosti a přiřazení platby v evidenci poplatníků. 

Poplatek je možné uhradit také v hotovosti osobně v kanceláři Obecního úřadu Podkopná Lhota na adrese Podkopná Lhota 37 a to v úřední hodiny.

Osvobození a úlevy:
1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je:
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení

2. Od poplatku se osvobozuje:
a) Fyzická osoba, která dlouhodobě (nad 9 měsíců v roce) žije v zahraničí
b) Fyzická osoba, která je ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody
c) Fyzická osoba, která celoročně žije mimo obec

3. Úleva ve výši 250 Kč se poskytuje:
a) Studentovi/studentce denního studia, který/á v průběhu studia pobývá mimo obec trvalého pobytu (nejméně po dobu čtyř dnů v týdnu) a to za předpokladu, že student/studentka tuto skutečnost prokáže a doloží například potvrzením o studiu a o ubytování apod. (student/studentka platí tedy poplatek 300 Kč)

Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou Obce Podkopná Lhota č. 1/2019 ze dne 12.12.2019, která byla schválena zastupitelstvem obce dne 11.12.2019 Usnesením 11/7Z/18-22/2019.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů